Skip to content
Permalink
Browse files

presisere at kodeverk kan endre seg med eID-utvalg

  • Loading branch information...
joergenb committed Feb 13, 2017
1 parent cf1cd53 commit 8ed94bf47c06c53baadc8b54d7208515943e310f
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 SAMLAssertionV1.textile
@@ -27,6 +27,8 @@ h4. Kodeverk

h5. AuthMethod

Autentiseringmetode brukt ved innlogging. Vi gjer merksam på at kodeverket kan endre seg etter kvart som eIDene i ID-porten endrer seg.

table(table table-striped).
|_. AuthMetod |_. Beskrivelse |
| Minid-PIN | Bruker har logget seg på med PIN koder fra PIN kode ark. |

0 comments on commit 8ed94bf

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.