Skip to content
Permalink
Browse files

#2 removed local link

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Apr 29, 2015
1 parent b2e1c13 commit 9026971f20d9ed6b14aeecf77a76a1befafa84f4
Showing with 2 additions and 10 deletions.
  1. +2 −10 SAMLAuthnRequest.textile
@@ -5,12 +5,13 @@ headtitle: ID-porten
group: ID-porten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forespørsel om autentisering
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Den informasjon som overføres til ID-porten for å forespørre en autentisering.

I ID-Porten SAML2 profilen MÅ forespørselen signeres. Signaturen plasseres i Signatur forespørsel strengen beskrevet for denne bindingen, og ikke i selve XML meldingen. Slik:

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
@@ -47,8 +48,6 @@ Følgende språk er støttet i forespørselen:
| se | Samisk |
| en | Engelsk |h4. eksempel

Eksempel forespørsel:
@@ -61,12 +60,6 @@ Eksempel forespørsel:
</samlp:RequestedAuthnContext>
</pre>

Eksempel på overføring av locale:

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
https://idporten-inttest.difi.local/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp?SAMLRequest=<KRYPTERT SAML2 REQUEST> &SigAlg=<alg>&Signature=<SIGNATUR>&locale=nb
</pre>

Eksempel på bruk av OnBehalfOf:

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
@@ -79,4 +72,3 @@ Eksempel på bruk av OnBehalfOf:
...
</samlp:AuthnRequest>
</pre>

0 comments on commit 9026971

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.