Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #4 from joergenb/master

utkast til SAML profil V4 for europeisk eID
  • Loading branch information...
kjorlaug committed May 6, 2015
2 parents 30e6cbf + c93b58d commit 9ae8aa92d03e5bfd75175f222dc99d8ec40c2e0b
Showing with 233 additions and 0 deletions.
  1. +232 −0 SAMLAssertionV4.textile
  2. +1 −0 index.textile
@@ -0,0 +1,232 @@
---
layout: default
title: SAMLAssertionV4
headtitle: ID-porten
group: ID-porten/complexType
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := SAML profil med støtte for både norske eID og europeiske eID autentisert via eIDAS-infrastrukturen
- Datatype := "SAML_2.0_Assertion":http://en.wikipedia.org/wiki/SAML_2.0#SAML_2.0_Assertions
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Denne SAML-profilen er berre tilgjengeleg for tenesteeigarar som ber om det, og som utvikler støtte for innlogging av brukere med europeiske eID.


h3. Attributter

h4. Attributt-kombinasjoner

Sidan profilen støttar både norske og europeiske eID, vil tilgjengelege attributter kunne variere alt etter om det er norsk eller europeisk eID som vart nytta til innlogging. For europeiske eID kan attributtane i tillegg variere mellom land. Viss attributten "AuthMethod":#AuthMethod har verdi eIDAS, tyder dette at autentisering er føreteke med ein europeisk eID, og attributten *eIdentifier* er då unik identifikator.

Følgende 3 grunn-kombinasjoner er mulige:

| AuthMethod | eIdentifier | uid | Beskrivelse |
| eIDAS | NC/NC/xxxxxx... | <tomt> | Personen har autentisert seg med europeisk eID. Norsk D-nummer ble ikke funnet.|
| eIDAS | NC/NC/xxxxxx... |"personidentifikator":/Felles/personidentifikator | Personen har autentisert seg med europeisk eID og har norsk D-nummer. |
| "En av disse":SAMLAssertionV1#AuthMethod| <tomt> | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | Personen har autentisert seg med norsk eID. |

For alle europeiske eID vil ID-porten forsøke å framskaffe et eventuelt norsk d-nummer/fødselsnummer fra Det Sentrale Folkeregister (DSF). Hvis et d-nummer ikke ble funnet, eller ved integrasjonsproblem mot DSF, vil ID-porten likevel fullføre autentiseringen. Dette betyr at fravær av verdi i feltet *uid* ikke entydig garanterer at personen ikke har fått tildelt d-nummer.

h4. Attributter

Denne SAML-profilen inneholder alle attributter fra "SAMLAssertionV3":SAMLAssertionV3 :

|_. Term |_. Beskrivelse |_. Kardinalitet |
| uid | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator . Merk at i denne SAML-profilen kan feltet være tomt ved pålogging med europeisk eID. | 1 |
| SecurityLevel | "sikkerhetsnivaa":/Felles/sikkerhetsnivaa | 1 |
| Culture | "språk":/Felles/spraak | 1 |
| AuthMethod | "Autentiseringsmetode":SAMLAssertionV1#AuthMethod | 1 |
| OnBehalfOf | Referanse til annen Offentlig Virksomhet som forespørselen er gjort på veien av | 0..1 |
| AuthnContextClassRef | Autentiseringsnivå spesifisert i henhold til kodeverk for "AuthnContextClassRef":SAMLAuthnRequest#AuthnContextClassRef | 1 |
| "status":/Felles/status | Kodeverk for "status":#status | 0..1 |
| "mobiltelefonnummer":/Felles/mobiltelefonnummer | "mobiltelefonnummer":/Felles/mobiltelefonnummer | 0..1 |
| "epostadresse":/Felles/epostadresse | "epostadresse":/Felles/epostadresse | 0..1 |
| "reservasjon":/Felles/reservasjon | "reservasjon":/Felles/reservasjon | 0..1 |
| "postkasseleverandoerNavn":/Felles/postkasseleverandoerNavn | "postkasseleverandoerNavn":/Felles/postkasseleverandoerNavn | 0..1 |

I tillegg kommer eventuelle attributter fra europeisk eID-intrastruktur, eIDAS / STORK (se nærmere definisjoner i rapport "'D5.7.3 Functional Design for PEPS, MW models and interoperability'":https://www.eid-stork.eu/index.php?option=com_processes&act=list_documents&id=312&s=1&Itemid=60 fra STORK-prosjektet):

|_.Field |_.Type |_.Values and comment |_. Kardinalitet |
|eidas-eIdentifier |String |NC/NC/xxxxxxxxxx…. (NC=NationalityCode, the first one the country of origin of the eIdentifier, the second one the destination country) |1 |
|eidas-givenName |String ||0..1 |
|eidas-surname |String |inheritedFamilyName / adoptedFamilyName |0..1 |
|eidas-inheritedFamilyName |String ||0..1 |
|eidas-adoptedFamilyName |String ||0..1 |
|eidas-gender |String(1) |F (Female) / M (Male) |0..1 |
|eidas-nationalityCode |String(2) |ISO 3166-1 alpha-2 |0..1 |
|eidas-maritalStatus |String(1) |S (Single) / M (Married) / P (Separated) D (Divorced) / W (Widowed) |0..1 |
|eidas-dateOfBirth |Date(basic format of ISO 8601) |YYYYMMDD / YYYYMM / YYYY |0..1 |
|eidas-countryCodeOfBirth |String(4) |ISO 3166-3. Please note that this code is equal to ISO3166-1 alpha-2 in the majority of countries, but includes 4 letter abbreviations for disappeared countries. E.g. DDDE for the DDR or YGCS for Yugoslavia. |0..1 |
|eidas-age |Number |In years (0..130) |0..1 |
|eidas-isAgeOver |Boolean |Logically this is Boolean, in technical design another domain may be chosen |0..1 |
|eidas-textResidenceAddress |Text ||0..1 |
|eidas-canonicalResidenceAddress |XML ||0..1 |
|eidas-residencePermit |String ||0..1 |
|eidas-eMail |String |RFC 822 |0..1 |
|eidas-title |Text ||0..1 |
|eidas-pseudonym |String ||0..1 |
|eidas-signedDoc |||0..1 |
|eidas-citizenQAAlevel |Number |[1,2,3,4] |0..1 |
|eidas-fiscalNumber ||String |0..1 |

I tillegg kan vi ikke se bort fra at noen land sender med ekstra attributter utover de som finst i eIDAS-standarden. Disse vil bli prefixet med "eidas-landskode", og så videreformidlet av ID-porten.

h3. Kodeverk

h4. AuthMethod

I tillegg til "basisverdiene for norske eID":SAMLAssertionV1#AuthMethod kan AuthMethod ogso ha verdien:

|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
|eIDAS | Autentisering utført med europeisk eID |

h4. status

"status":/Felles/status gjelder personens status i Kontakt- og Reservasjonsregisteret, og kan ha følgende verdi:

|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| AKTIV | Person finnes i Kontakt- og Reservasjonsregisteret |
| IKKE_REGISTRERT | Person finnes ikke i Kontakt- og Reservasjonsregisteret, enten ikke registrert eller slettet |
| SYSTEMFEIL | ID-porten har ikke tilgang til informasjon fra Kontakt- og Reservasjonsregisteret , f.eks. ved feil i integrasjon mot registrert. |

Ved IKKE_REGISTRERT har ikke registeret informasjon om "mobiltelefonnummer":/Felles/mobiltelefonnummer eller "epostadresse":/Felles/epostadresse eller "postkasseleverandoerNavn":/Felles/postkasseleverandoerNavn , og vil ikke kunne levere ut disse elementene til Offentlig virksomhet.

Ved autnetisering med europeisk eID, er det frivillig for personer som har fått tildelt norsk D-nummer/fødselsnummer å oppgi kontaktopplysninger til Kontakt- og Reservasjonsregisteret. Personer som ikke har fått tidlet norsk fødselsnummer, har ikke mulighet til å oppgi kontaktopplysninger.

h4. Eksempel


Eksempel på europeisk eID utan D-nummer:

<pre class="brush: xml; toolbar: false">

<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="uid">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string"></saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="Culture">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">en</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="AuthMethod">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">eidas</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="SecurityLevel">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">3</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="eidas-eIdentifier">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">SE/NO/74629XY34+D/S</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="eidas-givenName">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">Nomen</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="eidas-surname">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">Nescio</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="eidas-dateOfBirth">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">19650821</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

</saml:AttributeStatement>
</pre>

Eksempel på innlogging med norsk eID:

<pre class="brush: xml; toolbar: false">

<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="uid">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">03015561903</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="Culture">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">nb</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="epostadresse">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">03015561903-test@minid.norge.no</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="mobiltelefonnummer">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">03015561903</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="status">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">AKTIV</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="reservasjon">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">NEI</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="AuthMethod">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">Minid-PIN</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="SecurityLevel">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">3</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="postkasseleverandoerNavn">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">Digipost test operator</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="eidas-eIdentifier">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string"></saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

</saml:AttributeStatement>


</pre>

Eksempel på europeisk eID med D-nummer og der personen har oppgitt kontaktopplysninger til Kontakt- og Reservasjonsregistert:

<pre class="brush: xml; toolbar: false">

<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="uid">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string"></saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="Culture">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">en</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="AuthMethod">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">eidas</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="SecurityLevel">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">3</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="epostadresse">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">03015561903-test@minid.norge.no</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="mobiltelefonnummer">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">+461234567890</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="status">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">AKTIV</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="reservasjon">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">NEI</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="eidas-eIdentifier">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">SE/NO/74629XY34+D/S</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="eidas-givenName">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">Nomen</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="eidas-surname">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">Nescio</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="eidas-dateOfBirth">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">19650821</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="eidas-eMail">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">denneKanVereUlikKRRtest@minid.norge.no</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>


</saml:AttributeStatement>
</pre></pre>


@@ -23,6 +23,7 @@ table(table table-striped).
| "SAMLAssertionV1":SAMLAssertionV1 | Standard profil |
| "SAMLAssertionV2":SAMLAssertionV2 | FORELDET, kun tilgjengelig for å være bakoverkompatibel |
| "SAMLAssertionV3":SAMLAssertionV3 | Utvidet profil med informasjon fra kontakt og reservasjonsregisteret |
| "SAMLAssertionV4":SAMLAssertionV4 | Utvidet profil som i tillegg til norske eID støtter autentisering med europeisk eID. |0 comments on commit 9ae8aa9

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.