Skip to content
Permalink
Browse files

Update SAMLAssertionV4.textile

  • Loading branch information...
joergenb committed Jun 5, 2015
1 parent 0bc793a commit c605645fe5ffc7ea98c44a4286ef7cf00eb61ccb
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 SAMLAssertionV4.textile
@@ -103,6 +103,7 @@ Ved autentisering med europeisk eID, er det frivillig for personer som har fått
h4. status-dsf

"status-dsf":/Felles/status-dsf gjelder ID-portens integrasjonsstatus mot Det Sentrale Folkeregisteret (DSF).

|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| OK | ID-porten har som del av innlogging gjennomført en spørring mot DSF uten tekniske feil|
| SYSTEMFEIL | ID-porten har ikke tilgang til informasjon fra Det Sentrale Folkeregisteret , f.eks. ved feil i integrasjon mot registrert. |

1 comment on commit c605645

@joergenb

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

commented on c605645 Jun 5, 2015

typo

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.