Skip to content
Permalink
Browse files

Endra kontaktinfo

  • Loading branch information...
kjorlaug committed May 7, 2014
1 parent d9f49ea commit d431e4dd4e7198e21d0f3d643682281d96caaf11
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 index.textile
@@ -8,7 +8,7 @@ ID-porten er et nav/tillitsanker for offentlig virksomheter. ID-porten knytter d

h3. Integrasjonsguide:

* utleveres ved å kontakte "idporten@difi.no":mailto:idporten@difi.no
* Er tilgjengelig på "DIFI sin samarbeidsportal":http://samarbeid.difi.no

h3. Autentiseringsforespørsel

0 comments on commit d431e4d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.