Skip to content
Permalink
Browse files

lagt til ny SAML-profil

SAMLv5 - oppdatert profil for eIDAS
  • Loading branch information...
joergenb committed Nov 4, 2016
1 parent 22753e1 commit d69bc9a99c1571c3ce8c7468130b5293fe724ece
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 index.textile
@@ -24,6 +24,6 @@ table(table table-striped).
| "SAMLAssertionV2":SAMLAssertionV2 | FORELDET, kun tilgjengelig for å være bakoverkompatibel |
| "SAMLAssertionV3":SAMLAssertionV3 | Utvidet profil med informasjon fra kontakt og reservasjonsregisteret |
| "SAMLAssertionV4":SAMLAssertionV4 | Utvidet profil som i tillegg til norske eID støtter autentisering med europeisk eID. |

| "SAMLAssertionV5":SAMLAssertionV5 | Oppdatert profil for støtte av europeiske eID gjennom eIDAS, og eventuelt andre eIDer. |


0 comments on commit d69bc9a

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.