Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #9 from joergenb/master

Innføre IKKESJEKKET for status-dsf. Regler for KRR-sjekk
  • Loading branch information...
joergenb committed Aug 27, 2015
2 parents 34f613a + ffba58e commit e087e82f7baf41c2bb6a06627fa8847fca64436a
Showing with 7 additions and 1 deletion.
  1. +7 −1 SAMLAssertionV4.textile
@@ -99,7 +99,11 @@ h4. status

Ved IKKE_REGISTRERT har ikke registeret informasjon om "mobiltelefonnummer":/Felles/mobiltelefonnummer eller "epostadresse":/Felles/epostadresse eller "postkasseleverandoerNavn":/Felles/postkasseleverandoerNavn , og vil ikke kunne levere ut disse elementene til Offentlig virksomhet.

Ved autentisering med europeisk eID, er det frivillig for personer som har fått tildelt norsk D-nummer/fødselsnummer å oppgi kontaktopplysninger til Kontakt- og Reservasjonsregisteret. Personer som ikke har fått tidlet norsk fødselsnummer, har ikke mulighet til å oppgi kontaktopplysninger.
Ved autentisering med europeisk eID, er det frivillig for personer som har fått tildelt norsk D-nummer/fødselsnummer å oppgi kontaktopplysninger til Kontakt- og Reservasjonsregisteret. Personer som ikke har fått tildet norsk D-nummer/fødselsnummer, har ikke mulighet til å oppgi kontaktopplysninger.

For utenlandske innbyggere, blir Kontakt- og reservasjonsregisteret kun sjekket dersom det er oppnådd en entydig kobling mot norsk D-nummer/fødselsnummer. Dette kan skje ved manglende kobling eller ved feilsituasjoner mot DSF. Informasjon fra Kontakt-og reservasjonsregisteret vil da mangle.h4. status-dsf

@@ -109,6 +113,8 @@ h4. status-dsf
| OK | ID-porten har som del av innlogging gjennomført en spørring mot DSF uten tekniske feil|
| SYSTEMFEIL | ID-porten har ikke tilgang til informasjon fra Det Sentrale Folkeregisteret , f.eks. ved feil i integrasjon mot registrert. |
| FLERETREFF | Oppslag mot DSF har resultert i flere mulige treff, og ID-porten kan ikke gjøre en garantert kobling mellom utenlandsk eID og D-nummer i DSF |
| IKKESJEKKET| ID-porten mangler tilstrekkelig informasjon til å kunne gjøre en spørring mot DSF, for eksempel hvis navn eller fødselsdato mangler på utenlandsk bruker |h4. Eksempel

0 comments on commit e087e82

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.