Skip to content
Permalink
Browse files

regler for når KRR sjekkes for utenlandske brukere

  • Loading branch information...
joergenb committed Aug 27, 2015
1 parent 0974579 commit ffba58ef1b2be6055d257bd991b4ff57c8e8dc20
Showing with 5 additions and 1 deletion.
  1. +5 −1 SAMLAssertionV4.textile
@@ -99,7 +99,11 @@ h4. status

Ved IKKE_REGISTRERT har ikke registeret informasjon om "mobiltelefonnummer":/Felles/mobiltelefonnummer eller "epostadresse":/Felles/epostadresse eller "postkasseleverandoerNavn":/Felles/postkasseleverandoerNavn , og vil ikke kunne levere ut disse elementene til Offentlig virksomhet.

Ved autentisering med europeisk eID, er det frivillig for personer som har fått tildelt norsk D-nummer/fødselsnummer å oppgi kontaktopplysninger til Kontakt- og Reservasjonsregisteret. Personer som ikke har fått tidlet norsk fødselsnummer, har ikke mulighet til å oppgi kontaktopplysninger.
Ved autentisering med europeisk eID, er det frivillig for personer som har fått tildelt norsk D-nummer/fødselsnummer å oppgi kontaktopplysninger til Kontakt- og Reservasjonsregisteret. Personer som ikke har fått tildet norsk D-nummer/fødselsnummer, har ikke mulighet til å oppgi kontaktopplysninger.

For utenlandske innbyggere, blir Kontakt- og reservasjonsregisteret kun sjekket dersom det er oppnådd en entydig kobling mot norsk D-nummer/fødselsnummer. Dette kan skje ved manglende kobling eller ved feilsituasjoner mot DSF. Informasjon fra Kontakt-og reservasjonsregisteret vil da mangle.h4. status-dsf

0 comments on commit ffba58e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.