Skip to content
Dette prosjektet inneholder dokumentasjon av grensesnittene til Oppslagstjenesten knyttet til kontakt og reservasjonsregisteret
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
eksempler
ws-security
xsd
Epostadresse.textile
HentEndringerForespoersel.textile
HentEndringerRespons.textile
HentPersonerForespoersel.textile
HentPersonerRespons.textile
HentPrintSertifikatForespoersel.textile
HentPrintSertifikatRespons.textile
KanVelgeSikkerDigitalPostkasseForespoersel.textile
KanVelgeSikkerDigitalPostkasseRespons.textile
Kontaktinformasjon.textile
Mobiltelefonnummer.textile
OppdaterPostkasseForespoersel.textile
OppdaterPostkasseRespons.textile
OpprettOgVelgSikkerDigitalPostkasseForespoersel.textile
OpprettOgVelgSikkerDigitalPostkasseRespons.textile
Person.textile
Sertifikat.textile
SikkerDigitalPostAdresse.textile
SlettPostkasseForespoersel.textile
SlettPostkasseRespons.textile
changelog.textile
index.textile
meldingsstruktur_diagram.jpg
paaVegneAv.textile
sekvensediagram.jpg
sekvensediagram.vsd
sekvensediagram_eksporttjenesten.jpg
uml_diagram_oppslagstjenesten_ekstern.jpg
varslingsstatus.textile
You can’t perform that action at this time.