Skip to content
Permalink
Browse files

PBLEID-10527. VarslingsStatus: endringar etter kommentarar frå Daniel.

  • Loading branch information...
oyri committed Dec 17, 2015
1 parent 7717196 commit 03b8ee84eb20edea7e23cb41737040cf029ab9b0
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +2 −2 HentPersonerForespoersel.textile
  2. +2 −2 Person.textile
@@ -35,8 +35,8 @@ table(table table-striped).
| SikkerDigitalPost | SikkerDigitalPost gir informasjon om Person, postkasse og postkasseleverandøren. |
| VarslingsStatus | VarslingsStatus vil filtrere ut kontaktinformasjon, sertifikat og SikkerDigitalPost på personer med utgått kontaktinformasjon. Kontaktinformasjon er epost eller mobil. |

Dersom Informasjonsbehov ikke sendes inn er standard verdi: Person
Eventuell overflødig eller dobbel spesifikasjon av informasjonsbehov ignoreres.
Dersom det ikke spesifiseres noen informasjonsbehov-element i forespørselen, vil standard responsverdi være Person.
Eventuelle overflødige(ikke definerte) eller duplikate informasjonsbehov vil ignoreres.

h4. Xml eksempel

@@ -41,7 +41,7 @@ table(table table-striped).
| SLETTET | Person er slettet fra registeret |
| IKKE_REGISTRERT | Person finnes ikke i registeret |

Ved AKTIV levers alle felter på Person ut, samt den øvrige informasjonen spesifisert i informasjonsbehovet dersom denne informasjonen finnes i registeret.
Ved AKTIV levers alle felter på Person ut.

Ved SLETTET og IKKE_REGISTRERT har ikke registeret informasjon om Kontaktinfo eller PostkasseInfo eller Sertifikat, og vil ikke kunne levere ut disse elementene selv om det er spesifisert i informasjonsbehov fra Offentlig virksomhet.

@@ -50,7 +50,7 @@ For oppslag på endringer er kun status AKTIV og SLETTET relevant.

h4. varslingsstatus

Ved å angi informasjonsbehov VarslingsStatus vil varslingstatus bli lagt på Person i responsen. Ved verdi KAN_IKKE_VARSLES på VarslingsStatus vil elementene Kontaktinformasjon, SikkerDigitalPostAdresse og X509Sertifikat filtreres bort og dermed ikke være med i responsen. Dersom varslingsstatus er lik KAN_VARSLES vil disse elementene bli inkludert i responsen på samme måte som når informasjonsbehov VarslingsStatus ikke er med i requesten. varslingsstatus elementet vil ikke bli lagt på Person i responsen om det ikke er etterspurt i requesten ved å legge inn informasjonsbehov "VarslingsStatus".
Ved å angi informasjonsbehov VarslingsStatus vil varslingstatus bli lagt på Person i responsen. Ved verdi KAN_IKKE_VARSLES på varslingstatus vil elementene Kontaktinformasjon, SikkerDigitalPostAdresse og X509Sertifikat filtreres bort og dermed ikke være med i responsen. Dersom varslingsstatus er lik KAN_VARSLES vil disse elementene være inkludert i responsen. varslingsstatus elementet vil ikke bli lagt på Person i responsen om det ikke er etterspurt i requesten ved å legge inn informasjonsbehov "VarslingsStatus".

table(table table-striped).
|^.

0 comments on commit 03b8ee8

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.