Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of https://github.com/difi/begrep-Oppslagstjene…

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Oct 1, 2014
2 parents e9487b8 + b3b7569 commit 13b0c877ee8602150376c556b41acb2a482c8663
Showing with 0 additions and 2 deletions.
  1. +0 −2 KanVelgeSikkerDigitalPostkasseRespons.textile
@@ -40,9 +40,7 @@ table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| RESERVERT | brukeren er reservert |
| ALLEREDE_AKTIV | Brukeren er allerede aktiv |
| INGEN_POSTBOKS_FUNNET | Det ble ikke funnet noe postkasse på brukeren |
| BRUKER_IKKE_FUNNET | Innbyggeren ble ikke funnet |
| POSTKASSE_EKSISTERER_ALLEREDE | Postkasseinformasjon finnes allerede på denne brukeren |
| UGYLDIG_SERTIFIKAT | Sertifikatet i forespørselen er ikke på godkjent format |
| UGYLDIG_PERSONNUMMER | Personidentifikator i forespørsel er ikke på riktig format |
| UGYLDIG_EPOSTADRESSE | Epostadressen i forespørselen er ikke på riktig format |

0 comments on commit 13b0c87

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.