Skip to content
Permalink
Browse files

difi/begrep-SikkerDigitalPost#80 - lagt til mer eksplisitt informasjo…

…n om at Person i kontakt- og reservasjonsregisteret ikke gjenbrukes i andre felleskomponenter.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 2, 2014
1 parent 87591f0 commit 18aaf6e5b808a3087fd87eee029bdfcdcb7309ca
Showing with 3 additions and 1 deletion.
  1. +3 −1 Person.textile
@@ -7,11 +7,13 @@ group: Oppslagstjenesten/complexType

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Person i kontakt og reservasjonsregisteret
- Definisjon := Person slik den er definert i kontakt og reservasjonsregisteret.
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Person er en Innbygger utlevert fra kontakt og reservasjonsregisteret. "status":/Felles/status definerer om Person er registrert eller ikke i registreret.

Merk at Person ikke er unik definert på tvers av Difi sine felleskomponenter, men at hver av felleskomponentene har en definisjon av Person i forhold til behovene i den enkelte felleskomponentene.

h4. Datamodell
!{width:80%}uml_diagram_oppslagstjenesten_ekstern.jpg!

0 comments on commit 18aaf6e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.