Skip to content
Permalink
Browse files

oppdatert SlettPostkasseRespons med korrekt attributnavn.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Aug 14, 2014
1 parent 922ddeb commit 39c6054d95d92293bc999783b8fed8c203b98ef7
Showing with 35 additions and 3 deletions.
  1. +35 −3 SlettPostkasseRespons.textile
@@ -17,9 +17,41 @@ group: Oppslagstjenesten/Metode

h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |. Datatype |
| slettPostkasseStatus | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| slettPostkasseBeskrivelse | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| status | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| beskrivelse | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |

h4. Kodeverk for status

feiltype kan ha følgende verdi:

table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| OK | Transaksjonen gikk ok |
| FEILET | Det har oppstått en feil i behandlingen av forespørselen, se beskrivelse for årsak |


h4. Kodeverk for beskrivelse

feiltype kan ha følgende verdi:

table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| RESERVERT | brukeren er reservert |
| ALLEREDE_AKTIV | Brukeren er allerede aktiv |
| INGEN_POSTBOKS_FUNNET | Det ble ikke funnet noe postkasse på brukeren |
| BRUKER_IKKE_FUNNET | Innbyggeren ble ikke funnet |
| POSTKASSE_EKSISTERER_ALLEREDE | Postkasseinformasjon finnes allerede på denne brukeren |
| UGYLDIG_SERTIFIKAT | Sertifikatet i forespørselen er ikke på godkjent format |
| UGYLDIG_PERSONNUMMER | Personidentifikator i forespørsel er ikke på riktig format |
| UGYLDIG_EPOSTADRESSE | Epostadressen i forespørselen er ikke på riktig format |
| UGYLDIG_ORGNR | Virksomhetsindentifikatoren i forespørselen er ikke på riktig format eller godkjent |
0 comments on commit 39c6054

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.