Skip to content
Permalink
Browse files

lagt til ny forespørsel for å hente sertifikat, lagt til lenker på al…

…le datatypedefinisjoner for simpleTypes
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Feb 26, 2014
1 parent 9378cdf commit 3a5ac75c8d30ba3c2de79d70c12f5f5d212e9d75
@@ -0,0 +1,40 @@
---
layout: default
title: HentSertifikaterForespoersel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: complexType
Service: Oppslagstjenesten
group: Oppslagstjenesten/complexType
---
- Identifikator := <a href="/{{ page.Service }}/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forespørsel sendt fra Virksomhet for å hente Sertifikater fra Leverandører registrert i tilkytning til kontakt og reservasjonsregisteret
- Datatype := {{ page.datatype }}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Webservice forespørsel som Klient sender til Kontaktregisteret, forespørselen brukes for å hente ut sertifikater nødvendig for å validatorer Person sertifikatene.
Forespørselen brukes også for å hente ut print sertifikatet.
Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørselen og hvordan denne sendes.

h4. Attributer

En av følgende må velges:

|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "#ds:X509IssuerName":/Felles/personidentifikator.html | ds:X509IssuerName | 0..* |
| ds:X509SerialNumber | ds:X509SerialNumber | 0..* |
| "#informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov.html | informasjonsbehov | 0..* |

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<HentSertifikaterForespoersel>
<ds:X509IssuerName>CN=trustedserviceowner.somedomain.no,OU=Service Owner,O=Some Company,C=NO</ds:X509IssuerName>
<ds:X509SerialNumber>1348752607</ds:X509SerialNumber>
<informasjonsbehov>Print</informasjonsbehov>

</HentSertifikaterForespoersel>
</pre>
@@ -14,14 +14,14 @@ group: Oppslagstjenesten/complexType

h4. Attributer

|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "#personidentifikator":/Felles/personidentifikator.html | personidentifikator | 1..1 |
| "#reservasjon":/Felles/reservasjon.html | reservasjon | 1..1 |
| "#status":/Felles/status.html | status | 0-1 |
| "#beskrivelse":/Felles/beskrivelse.html | beskrivelse | 0-1 |
| "#Kontaktinformasjon":/Oppslagstjenesten/Kontaktinformasjon.html | Kontaktinformasjon | 0-1 |
| "#SikkerDigitalPostAdresse":/Oppslagstjenesten/SikkerDigitalPostAdresse.html | SikkerDigitalPostAdresse | 0-1 |
| "#Sertifikat":/Oppslagstjenesten/Sertifikat.html| Sertifikat | 0-1 |
|_. Term |_. Kardinalitet |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator.html | 1..1 |
| "reservasjon":/Felles/reservasjon.html | 1..1 |
| "status":/Felles/status.html | 0-1 |
| "beskrivelse":/Felles/beskrivelse.html | 0-1 |
| "Kontaktinformasjon":/Oppslagstjenesten/Kontaktinformasjon.html | 0-1 |
| "SikkerDigitalPostAdresse":/Oppslagstjenesten/SikkerDigitalPostAdresse.html | 0-1 |
| "Sertifikat":/Oppslagstjenesten/Sertifikat.html | 0-1 |


h4. Kodeverk for status
@@ -2,21 +2,22 @@
layout: default
title: Sertifikat
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: complexType
group: Oppslagstjenesten/complexType
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Sertifikat for Innbygger
- Datatype := complexType
- Datatype := {{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Sertifikatet er Innbygger sitt krypteringssertifikat brukt i Sikker Digital Post.

h4. Attributer

|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "#ds:X509Data":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/ | X509Data | 1..1 |
| "#UtstederSertifikat":Sertifikat.html | Sertifikat | 1..1 |
|_. Term |_. Kardinalitet |
| "ds:X509Data":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/ | 1..1 |
| "Sertifikat":Sertifikat.html | 1..1 |


h4. Xml eksempel
Binary file not shown.

0 comments on commit 3a5ac75

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.