Skip to content
Permalink
Browse files

lagt til info om ID-porten i begrepskatalogen.

oppdatert UML diagram for oppslagstjenesten.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 17, 2014
1 parent ec3fbcc commit 44c27ab054002948e0e47ab718f844879f9c0ea5
@@ -12,6 +12,9 @@ group: Oppslagstjenesten/complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Person er en Innbygger utlevert fra kontakt og reservasjonsregisteret. "status":/Felles/status definerer om Person er registrert eller ikke i registreret.

h4. Datamodell
!{width:80%}uml_diagram_oppslagstjenesten_ekstern.jpg!

h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |
@@ -17,7 +17,7 @@ h3. Tjenestespesifikasjonen:


h3. Datamodell:
!{width:80%}oppslagstjenesten_utkast.jpg!
For en oversikt over den eksterne datamodellen utlevert fra Oppslagstjenesten se på klassedefinisjonen for "Person":Person.

h3. Klassedefinisjonen:

Binary file not shown.
Binary file not shown.

0 comments on commit 44c27ab

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.