Skip to content
Permalink
Browse files

Fixes #2 - lagt inn sjekk på versjon.

  • Loading branch information...
kjorlaug committed May 15, 2014
1 parent fd571a5 commit 4ba507c3376b50245c91fcc70c9bcd4173f676e9
Showing with 22 additions and 9 deletions.
  1. +22 −9 index.textile
@@ -4,6 +4,9 @@ Service: Oppslagstjenesten
title: Oppslagstjenesten for kontakt og reservasjonsregisteret
headtitle: Oppslagstjenesten for kontakt og reservasjonsregisteret
---

h2. {{page.title}}

h3. Integrasjonsguide:

* Integrasjonsguide for oppslagstjenesten (og for tillegstjenester) finner du på "Difi sin samarbeidsportal":http://samarbeid.difi.no
@@ -15,27 +18,37 @@ h3. Tjenestespesifikasjonen:
* "XSD metadata":xsd/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd
* "XSD definisjon for fil eksport":xsd/kontaktregister-export-14-05.xsd


h3. Datamodell:

For en oversikt over den eksterne datamodellen utlevert fra Oppslagstjenesten se klassedefinisjonen for "Person":Person.

h3. Klassedefinisjonen

Følgende liste gir en oversikt over de klasser som er brukt i Oppslagstjenesten.
<ul class='nav'>
{% assign pages_list = site.pages %}
{% assign group = "Oppslagstjenesten/complexType" %}
{% include menu.html %}

<ul>
{% assign sortedPages = site.pages | sort: 'title' %}

{% for page in sortedPages %}
{% if page.group == "Oppslagstjenesten/complexType" and (page.url contains site.version or site.version == "HEAD") %}
<li>
<a href="{{page.url | remove:".html"}}">{{page.title}}</a>
</li>
{% endif %}
{% endfor %}
</ul>

h3. Metoder:

Følgende forespørslser og responser er knyttet til Oppslagstjenesten.
<ul class='nav'>
{% assign pages_list = site.pages %}
{% assign group = "Oppslagstjenesten/Metode" %}
{% include menu.html %}
<ul>
{% for page in sortedPages %}
{% if page.group == "Oppslagstjenesten/Metode" and (page.url contains site.version or site.version == "HEAD") %}
<li>
<a href="{{page.url | remove:".html"}}">{{page.title}}</a>
</li>
{% endif %}
{% endfor %}
</ul>

h3. Eksempler:

0 comments on commit 4ba507c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.