Skip to content
Permalink
Browse files

forsøk på å fikse url'r til underliggende sider.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Dec 12, 2014
1 parent 0b961f5 commit 4d91f5fec1bbf788165238718586909de9401126
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 index.textile
@@ -33,7 +33,7 @@ Følgende liste gir en oversikt over de klasser som er brukt i Oppslagstjenesten
{% for page in sortedPages %}
{% if page.group == "Oppslagstjenesten/complexType" and (page.url contains site.version or site.version == "HEAD") %}
<li>
<a href="{{page.url | remove:".html"}}">{{page.title}}</a>
<a href="{{pageUrlMinor}}">{{page.title}}</a>
</li>
{% endif %}
{% endfor %}
@@ -46,7 +46,7 @@ Følgende forespørslser er tilgjengelig i Oppslagstjenesten for offentlige virk
{% for page in sortedPages %}
{% if page.group == "Oppslagstjenesten/Metode" and (page.url contains site.version or site.version == "HEAD") %}
<li>
<a href="{{page.url | remove:".html"}}">{{page.title}}</a>
<a href="{pageUrlMinor}}">{{page.title}}</a>
</li>
{% endif %}
{% endfor %}
@@ -60,7 +60,7 @@ Postkasseleverandører har følgende forespørsler tilgjengelig i oppslagstjenes
{% for page in sortedPages %}
{% if page.group == "Oppslagstjenesten/PK_Metode" and (page.url contains site.version or site.version == "HEAD") %}
<li>
<a href="{{page.url | remove:".html"}}">{{page.title}}</a>
<a href="{{pageUrlMinor}}">{{page.title}}</a>
</li>
{% endif %}
{% endfor %}

0 comments on commit 4d91f5f

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.