Skip to content
Permalink
Browse files

Presiere bruk av virksomhetssertifikater.

  • Loading branch information...
joergenb committed Jan 7, 2016
1 parent d717a2c commit 4feba41f032f6e9996d52d3b9bd821afaaf016c3
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 index.textile
@@ -14,6 +14,8 @@ h3. Integrasjonsguide:

h3. Tjenestespesifikasjonen:

Oppslagstjenesten for Kontakt- og Reservasjonsregisteret er en webservice, sikra med WS-security. Det må benyttes virksomhetssertifikater ihtt rammeverket for PKI i offentlig sektor for å få tilgang.

* "WSDL definisjon":xsd/oppslagstjeneste-ws-16-02.wsdl
* "XSD definisjon":xsd/oppslagstjeneste-ws-16-02.xsd
* "XSD metadata":xsd/oppslagstjeneste-metadata-16-02.xsd

0 comments on commit 4feba41

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.