Skip to content
Permalink
Browse files

Oppdatert kodeverk for Informasjonsbehov og spesifisert ytterligere o…

…mkring Person.status. Oppdatert integrasjonsguiden slik at den referere til informasjonen i begrepskatalogen.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Feb 24, 2014
1 parent 7ff5831 commit 576d39fcbc9fc3a0e7d3f09c60489d512f1f2d12
Binary file not shown.
@@ -18,9 +18,16 @@ h4. Eigenskapar
| "#fraEndringsNummer":/Felles/fraEndringsNummer.html | fraEndringsNummer | 1-1 |
| "#informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov.html | informasjonsbehov | 0-* |

h4. Informasjonsbehov
h4. Kodeverk for "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov.html

|_. Informasjonsbehov |_. Beskrivelse |
| Person | Person gir kun informasjon om Personen finnes i registeret og reservasjonsstatus. Person er implisitt og returneres alltid. |
| Kontaktinfo | Kontaktinfo gir informasjon om Person og Personers kontaktinformajon |
| Sertifikat | Sertifikat gir informasjon om Person sitt sertifikat som skal brukes i forbindelse med kryptering av Sikker Digital Post |
| SikkerDigitalPost | SikkerDigitalPost gir informasjon om Person, postkasse og postkasseleverandøren. |

Dersom Informasjonsbehov ikke sendes inn er standard verdi: Person
Eventuell overflødig eller dobbel spesifikasjon av informasjonsbehov ignoreres.

h4. Xml skjema

@@ -18,9 +18,16 @@ h4. Eigenskapar
| "#personidentifikator":/Felles/personidentifikator.html | personidentifikator | 1-1000 |
| "#informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov.html | informasjonsbehov | 0-* |

h4. Informasjonsbehov
h4. Kodeverk for "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov.html

|_. Informasjonsbehov |_. Beskrivelse |
| Person | Person gir kun informasjon om Personen finnes i registeret og reservasjonsstatus. Person er implisitt og returneres alltid. |
| Kontaktinfo | Kontaktinfo gir informasjon om Person og Personers kontaktinformajon |
| Sertifikat | Sertifikat gir informasjon om Person sitt sertifikat som skal brukes i forbindelse med kryptering av Sikker Digital Post |
| SikkerDigitalPost | SikkerDigitalPost gir informasjon om Person, postkasse og postkasseleverandøren. |

Dersom Informasjonsbehov ikke sendes inn er standard verdi: Person
Eventuell overflødig eller dobbel spesifikasjon av informasjonsbehov ignoreres.

h4. Xml skjema

@@ -32,6 +32,14 @@ h4. Kodeverk for status
| SLETTET | Person er slettet fra registeret |
| IKKE_REGISTRERT | Person finnes ikke i registeret |

Ved AKTIV levers alle felter på Person ut, samt den øvrige informasjonen spesifisert i informasjonsbehovet dersom denne informasjonen finnes i registeret.

Ved SLETTET og IKKE_REGISTRERT har ikke registeret informasjon om Kontaktinfo eller PostkasseInfo eller Sertifikat, og vil ikke kunne levere ut disse elementene selv om det er spesifisert i informasjonsbehov fra Offentlig virksomhet.

For oppslag av Person(er) er alle statuskoder relevante.
For oppslag på endringer er kun status AKTIV og SLETTET relevant.


h4. Kodeverk for beskrivelse

"beskrivelse":/Felles/beskrivelse.html kan ha følgende verdi:
@@ -23,7 +23,7 @@ h3. Klassedefinisjonen:

h3. Integrasjonsguide:

* "Integrasjonsguide":14022014_integrasjonsguide_oppslagstjenesten_utkast.docx
* "Integrasjonsguide":24022014_integrasjonsguide_oppslagstjenesten_utkast.docx

h3. Eksempler:

0 comments on commit 576d39f

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.