Skip to content
Permalink
Browse files

oppdatert at reserverasjon er valgfritt.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Feb 28, 2014
1 parent 701b5cf commit 6174db02c50d4b5901f1b97e0d1fc0dc121d2b92
Showing with 11 additions and 11 deletions.
  1. +1 −1 EpostAdresse.textile
  2. +1 −1 HentEndringerRespons.textile
  3. +2 −2 Kontaktinformasjon.textile
  4. +1 −1 MobilTelefonNummer.textile
  5. +6 −6 Person.textile
@@ -15,7 +15,7 @@ group: Oppslagstjenesten/complexType
h4. Attributer

|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "epostadresse":/Felles/epostadresse.html | Epostadresse | 0-1 |
| "epostadresse":/Felles/epostadresse.html | Epostadresse | 0..1 |
| "sistOppdatert":/Felles/sistOppdatert.html | sistOppdatert | 1..1 |
| "sistOppdatert":/Felles/sistVerifisert.html | sistVerifisert | 1..1 |

@@ -20,7 +20,7 @@ h4. Attributer
| "fraEndringsNummer":/Felles/fraEndringsNummer.html | fraEndringsNummer | 1..1 |
| "tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer.html | tilEndringsNummer | 1..1 |
| "senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer.html | senesteEndringsNummer | 1..1 |
| "Person":/Oppslagstjenesten/Person.html | Person | 0-1000 |
| "Person":/Oppslagstjenesten/Person.html | Person | 0..1000 |

Dersom "tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer.html og "senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer.html er lik finnes det ikke fler endringer i registeret som ikke er utlevert.
Dersom "tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer.html er ulik fra "senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer.html så bør Offentlig Virksomhet sende ny "HentEndringerForespoersel":HentEndringerForespoersel.html.
@@ -15,8 +15,8 @@ group: Oppslagstjenesten/complexType
h4. Attributer

|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "Mobiltelefonnummer":Mobiltelefonnummer.html | Mobiltelefonnummer | 0-1 |
| "Epostadresse":Epostadresse.html | Epostadresse | 0-1 |
| "Mobiltelefonnummer":Mobiltelefonnummer.html | Mobiltelefonnummer | 0..1 |
| "Epostadresse":Epostadresse.html | Epostadresse | 0..1 |


h4. Xml eksempel
@@ -15,7 +15,7 @@ group: Oppslagstjenesten/complexType
h4. Attributer

|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "mobiltelefonnummer":/Felles/mobiltelefonnummer.html | mobiltelefonnummer | 0-1 |
| "mobiltelefonnummer":/Felles/mobiltelefonnummer.html | mobiltelefonnummer | 0..1 |
| "sistOppdatert":/Felles/sistOppdatert.html | sistOppdatert | 1..1 |
| "sistOppdatert":/Felles/sistVerifisert.html | sistVerifisert | 1..1 |

@@ -16,12 +16,12 @@ h4. Attributer

|_. Term |_. Kardinalitet |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator.html | 1..1 |
| "reservasjon":/Felles/reservasjon.html | 1..1 |
| "status":/Felles/status.html | 0-1 |
| "beskrivelse":/Felles/beskrivelse.html | 0-1 |
| "Kontaktinformasjon":/Oppslagstjenesten/Kontaktinformasjon.html | 0-1 |
| "SikkerDigitalPostAdresse":/Oppslagstjenesten/SikkerDigitalPostAdresse.html | 0-1 |
| "X509Certificate":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-X509Data | 0-1 |
| "reservasjon":/Felles/reservasjon.html | 0..1 |
| "status":/Felles/status.html | 0..1 |
| "beskrivelse":/Felles/beskrivelse.html | 0..1 |
| "Kontaktinformasjon":/Oppslagstjenesten/Kontaktinformasjon.html | 0..1 |
| "SikkerDigitalPostAdresse":/Oppslagstjenesten/SikkerDigitalPostAdresse.html | 0..1 |
| "X509Certificate":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-X509Data | 0..1 |


h4. Kodeverk for status

0 comments on commit 6174db0

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.