Skip to content
Permalink
Browse files

flyttet rundt på endringene pushet fra Posten. oppdatert begrepskatal…

…ogen etter oppdatert xsd.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 24, 2014
1 parent 78640d5 commit 673fe565d942e296c8d1bd9f814acf4a8ccc2ebe
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 xsd/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd
@@ -63,7 +63,7 @@

<xs:complexType name="Kontaktinformasjon" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/Kontaktinformasjon.html">
<xs:sequence>
<xs:element type="tns:MobiltelefonNnummer" name="Mobiltelefonnummer" minOccurs="0" />
<xs:element type="tns:Mobiltelefonnummer" name="Mobiltelefonnummer" minOccurs="0" />
<xs:element type="tns:Epostadresse" name="Epostadresse" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

0 comments on commit 673fe56

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.