Skip to content
Permalink
Browse files
oppdatert integrasjonsguiden med info om feilhåndtering.
  • Loading branch information
Arne Berner committed Mar 9, 2014
1 parent 0a5c5eb commit 6a405023abf353fd8d844be2b25502d86f2f741b
Binary file not shown.
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Oppslagstjenesten for kontakt og reservasjonsregisteret
---
h3. Integrasjonsguide:

* "Integrasjonsguide":24022014_integrasjonsguide_oppslagstjenesten_utkast.docx
* "Integrasjonsguide":integrasjonsguide_oppslagstjenesten.docx

h3. Tjenestespesifikasjonen:

Binary file not shown.

0 comments on commit 6a40502

Please sign in to comment.