Skip to content
Permalink
Browse files

oppdatert informasjon om Oppslagstjenesten, reformatert og rettet len…

…ker.

Det gjenstår å oppdatere alle dataType definisjoner, Objekter  og UML diagrammet slik at det blir konsistent.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Feb 14, 2014
1 parent 35c0236 commit 6c61f15449b88830ea310b8dd8b942ce78d86502
Showing with 9 additions and 4 deletions.
  1. +9 −4 index.textile
@@ -5,21 +5,26 @@ headtitle: Oppslagstjenesten for kontakt og reservasjonsregisteret
---

h3. Datamodell:
!oppslagstjenesten_utkast.jpg!
!{width:80%}oppslagstjenesten_utkast.jpg!

h3. Objekter:

h3. Definerte Objekter:
<ul class='nav'>
{% assign pages_list = site.pages %}
{% assign group = "Oppslagstjenesten/Objekt" %}
{% include menu.html %}

</ul>

h3. Tjenestespesifikasjon:

* "Tjenestespesifikasjon":xsd/person.xsd

h3. Integrasjonsguide:

"Integrasjonsguide":10022014_integrasjonsguide_oppslagstjenesten_utkast.docx
* "Integrasjonsguide":10022014_integrasjonsguide_oppslagstjenesten_utkast.docx

h3. Lenker:
h3. Eksempler:

* "Eksempel response kryptert":10022014_integrasjonsguide_oppslagstjenesten_vedlegg1_soap_response.xml
* "Eksempel response dekryptert":10022014_integrasjonsguide_oppslagstjenesten_vedlegg1_soap_response.xml

0 comments on commit 6c61f15

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.