Skip to content
Permalink
Browse files

Update Person.textile

Fjernet 'beskrivelse' fra Person-modellen, då desse kunne feiltolkes til å videreformidle DSF data.  Sidan kardinalitet på feltet var 0..1, vil vi slutte å utlevere informasjonen fom 15-02-releasen utan å måtte endre XSD.
  • Loading branch information...
joergenb committed Dec 16, 2014
1 parent 4d91f5f commit 6e62280abeaff65ec5f8518846dae2d1fecd6fa9
Showing with 0 additions and 13 deletions.
  1. +0 −13 Person.textile
@@ -26,7 +26,6 @@ table(table table-striped).
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 |
| "reservasjon":/Felles/reservasjon | 0..1 |
| "status":/Felles/status | 0..1 |
| "beskrivelse":/Felles/beskrivelse | 0..1 |
| "Kontaktinformasjon":/Oppslagstjenesten/Kontaktinformasjon | 0..1 |
| "SikkerDigitalPostAdresse":/Oppslagstjenesten/SikkerDigitalPostAdresse | 0..1 |
| "X509Sertifikat":/Felles/X509Sertifikat | 0..1 |
@@ -49,18 +48,6 @@ For oppslag av Person(er) er alle statuskoder relevante.
For oppslag på endringer er kun status AKTIV og SLETTET relevant.


h4. Kodeverk for beskrivelse

"beskrivelse":/Felles/beskrivelse kan ha følgende verdi:

table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse og kilde |_. Status |
| Selvvalgt | Personen har bedt om å bli fjernet fra registeret | SLETTET |
| Død | Personen har status=5 i DSF | SLETTET |
| Utgått | Personen har status=6 i DSF | SLETTET |
| UtgåttTest | Dette er Personer som er lagt inn som testbrukere i registeret for kortere perioder av Sentralforvalter | SLETTET |
| NyIdentitet | Personer som har fått nytt Identitetsnummer i DSF, enten fra D.nr til F.nr eller F.nr til F.nr | SLETTET |
| Forsvunnet | Personen har status=4 i DSF | SLETTET |


h4. Xml eksempel

0 comments on commit 6e62280

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.