Skip to content
Permalink
Browse files

KAN_IKKE_VARSLES gjeld ogso sletta og reserverte

..samt dei som ikkje finst i registeret i det heile
  • Loading branch information...
joergenb committed Dec 21, 2015
1 parent be57ec8 commit 7745855f3819aa422fd43cf4cdd2a86b521f57f7
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 varslingsstatus.textile
@@ -8,7 +8,7 @@ datatype: string

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := varslingsstatus gir en tekstlig beskrivelse av om bruker har utgått kontaktinformasjon eller ikke.
- Definisjon := varslingsstatus gir en tekstlig beskrivelse av om bruker har utgått kontaktinformasjon eller ikke, ihht eForvaltningsforskriftens §32 andre ledd.
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := varslingsstatus blir brukt i Person.
@@ -20,10 +20,10 @@ h4. Kodeverk for varslingsstatus
table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| KAN_VARSLES | Person har ikke utgått kontaktinformasjon |
| KAN_IKKE_VARSLES | Person har utgått kontaktinformasjon |
| KAN_IKKE_VARSLES | Person har utgått kontaktinformasjon, er reservert, er slettet eller finnes ikke i registeret |

h3. Xml eksempel

<pre>
<ns2:varslingsstatus>KAN_VARSLES</ns2:varslingsstatus>
</pre>
</pre>

0 comments on commit 7745855

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.