Skip to content
Permalink
Browse files

Oppdatert kodeverk for årsak til sletting av Person.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Feb 17, 2014
1 parent c2e9635 commit 7ff5831680cce6c6c3a1f846db9ca04bd5522599
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 Person.textile
@@ -42,6 +42,7 @@ h4. Kodeverk for beskrivelse
| Utgått | Personen har status=6 i DSF | SLETTET |
| UtgåttTest | Dette er Personer som er lagt inn som testbrukere i registeret for kortere perioder av Sentralforvalter | SLETTET |
| NyIdentitet | Personer som har fått nytt Identitetsnummer i DSF, enten fra D.nr til F.nr eller F.nr til F.nr | SLETTET |
| Forsvunnet | Personen har status=4 i DSF | SLETTET |


h4. Xml skjema

0 comments on commit 7ff5831

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.