Skip to content
Permalink
Browse files

Oppdatert lenke til samarbeidsportalen og sletta integrasjonsguidar

  • Loading branch information...
kjorlaug committed May 16, 2014
1 parent 4ba507c commit 87591f0622fd0899a68184dfdd33a18754b89324
@@ -9,7 +9,7 @@ h2. {{page.title}}

h3. Integrasjonsguide:

* Integrasjonsguide for oppslagstjenesten (og for tillegstjenester) finner du på "Difi sin samarbeidsportal":http://samarbeid.difi.no
* Integrasjonsguide er tilgjengelig på "DIFI sin samarbeidsportal":http://samarbeid.difi.no

h3. Tjenestespesifikasjonen:

Binary file not shown.
Binary file not shown.

0 comments on commit 87591f0

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.