Skip to content
Permalink
Browse files

PBLEID-10527. Beskrive Varslingstatus i Person

  • Loading branch information...
oyri committed Dec 16, 2015
1 parent f34f6a8 commit 9547410e15cf28c8d68fe5936fdca597e51116e1
Showing with 12 additions and 1 deletion.
  1. +12 −1 Person.textile
@@ -48,8 +48,18 @@ Ved SLETTET og IKKE_REGISTRERT har ikke registeret informasjon om Kontaktinfo el
For oppslag av Person(er) er alle statuskoder relevante.
For oppslag på endringer er kun status AKTIV og SLETTET relevant.

Ved å angi informasjonsbehov VarslingsStatus vil varslingstatus bli lagt på Person i responsen. Ved verdi KAN_IKKE_VARSLES på VarslingsStatus vil elementene Kontaktinformasjon, SikkerDigitalPostAdresse og X509Sertifikat filtreres bort og dermed ikke være med i responsen. Dersom varslingsstatus=KAN_VARSLES vil disse elementene bli inkludert i responsen på samme måte som når informasjonsbehov VarslingsStatus ikke er med i requesten.
h4. varslingsstatus

Ved å angi informasjonsbehov VarslingsStatus vil varslingstatus bli lagt på Person i responsen. Ved verdi KAN_IKKE_VARSLES på VarslingsStatus vil elementene Kontaktinformasjon, SikkerDigitalPostAdresse og X509Sertifikat filtreres bort og dermed ikke være med i responsen. Dersom varslingsstatus er lik KAN_VARSLES vil disse elementene bli inkludert i responsen på samme måte som når informasjonsbehov VarslingsStatus ikke er med i requesten. varslingsstatus elementet vil ikke bli lagt på Person i responsen om det ikke er etterspurt i requesten ved å legge inn informasjonsbehov "VarslingsStatus".

table(table table-striped).
|^.
|_. Request |_. Datofelter i KRR |_\4. Utleverte <InformasjonsBehov> |
|_. Metode |_. |_. Kontaktinfo |_. SikkerDigitalPost |_. Sertifikat |_. VarslingsStatus |
|-.
| HentPerson | < 18 mnd | utleveres | utleveres | utleveres | KAN_VARSLES |
| HentPerson | > 18 mnd | utleveres ikke | utleveres ikke | utleveres ikke | KAN_IKKE_VARSLES |
| HentPerson (uten varslingsstatus)| < 18 mnd | utleveres | utleveres | utleveres | KAN_VARSLES |

h4. Xml eksempler

@@ -71,6 +81,7 @@ h4. Xml eksempler
</ns2:Person>
</pre>

Person med utgått kontaktinformasjon:
<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<ns2:Person>
<ns2:personidentifikator>01012295312</ns2:personidentifikator>

0 comments on commit 9547410

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.