Skip to content
Permalink
Browse files

lenke til repons

  • Loading branch information...
joergenb committed Jan 8, 2016
1 parent cbf03c2 commit b3ecfcc898b8a9d7e185ecc7908fd5c4706c1f35
Showing with 2 additions and 5 deletions.
  1. +2 −5 KanVelgeSikkerDigitalPostkasseForespoersel.textile
@@ -16,15 +16,12 @@ group: Oppslagstjenesten/PK_Metode
- Kommentar := Webservice forespørsel som Postkasseleverandør sender til Kontaktregisteret, forespørselen sjekker om Innbygger kan velge postkasse for offentlig bruk.
Dersom Innbygger ikke har registrert noen aktiv postkasse i kontakt og reservasjonsregisteret kan Innbygger velge seg en postkasse for offentlig bruk.


h4. Attributer

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |

h4. Respons

Responsen er en "KanVelgeSikkerDigitalPostkasseRespons":KanVelgeSikkerDigitalPostkasseRespons

0 comments on commit b3ecfcc

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.