Skip to content
Permalink
Browse files

#12 - fixes link problems

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Feb 13, 2015
1 parent 20b65cc commit bd42e63e1b2fdd98c65409c4c646e58e1b8c0460
Showing with 6 additions and 6 deletions.
  1. +6 −6 index.textile
@@ -31,9 +31,9 @@ Følgende liste gir en oversikt over de klasser som er brukt i Oppslagstjenesten
{% assign sortedPages = site.pages | sort: 'title' %}

{% for page in sortedPages %}
{% if page.group == "Oppslagstjenesten/complexType" and (page.url contains site.version or site.version == "HEAD") %}
{% if page.group == "Oppslagstjenesten/complexType"%}
<li>
<a href="{{pageUrlMinor}}">{{page.title}}</a>
<a href="{{page.title}}">{{page.title}}</a>
</li>
{% endif %}
{% endfor %}
@@ -44,9 +44,9 @@ h3. Tjenester for offentlige virksomheter:
Følgende forespørslser er tilgjengelig i Oppslagstjenesten for offentlige virksomheter
<ul>
{% for page in sortedPages %}
{% if page.group == "Oppslagstjenesten/Metode" and (page.url contains site.version or site.version == "HEAD") %}
{% if page.group == "Oppslagstjenesten/Metode" %}
<li>
<a href="{pageUrlMinor}}">{{page.title}}</a>
<a href="{page.title}}">{{page.title}}</a>
</li>
{% endif %}
{% endfor %}
@@ -58,9 +58,9 @@ Postkasseleverandører har følgende forespørsler tilgjengelig i oppslagstjenes

<ul>
{% for page in sortedPages %}
{% if page.group == "Oppslagstjenesten/PK_Metode" and (page.url contains site.version or site.version == "HEAD") %}
{% if page.group == "Oppslagstjenesten/PK_Metode" %}
<li>
<a href="{{pageUrlMinor}}">{{page.title}}</a>
<a href="{{page.title}}">{{page.title}}</a>
</li>
{% endif %}
{% endfor %}

0 comments on commit bd42e63

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.