Skip to content
Permalink
Browse files

lagt om til ny layout: egenskap

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Dec 17, 2014
1 parent 69e0c01 commit c127f223d96a0a8145b3cfd259dcf2fd923f1ce7
@@ -1,5 +1,5 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: Epostadresse
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
@@ -1,5 +1,5 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: Kontaktinformasjon
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
@@ -1,5 +1,5 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: Mobiltelefonnummer
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
@@ -1,5 +1,5 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: Person
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType
@@ -1,5 +1,5 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: Sertifikat
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
datatype: complexType
@@ -1,5 +1,5 @@
---
layout: default
layout: egenskap
title: SikkerDigitalPostAdresse
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/complexType

0 comments on commit c127f22

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.