Skip to content
Permalink
Browse files

Lagt til informasjon om datatyper og klasser brukt i Request og Respo…

…nsen mot Oppslagstjenesten.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Feb 16, 2014
1 parent ec7ef31 commit c2e9635677e09f9abeec53f0e26ce92c266107ce
Showing with 213 additions and 0 deletions.
  1. +38 −0 HentEndringerForespoersel.textile
  2. +69 −0 HentEndringerRespons.textile
  3. +43 −0 HentPersonerForespoersel.textile
  4. +63 −0 HentPersonerRespons.textile
@@ -0,0 +1,38 @@
---
layout: default
title: HentEndringerForespoersel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/Objekt
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forespørsel sendt fra Virksomhet for å hente endringer fra kontakt og reservasjonsregisteret
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Webservice forespørsel som Klient sender til Kontaktregisteret, forespørselen beskriver hvilke endringer Klienten ønsker.
Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørselen og hvordan denne sendes.

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Term |_. Granularitet |
| "#fraEndringsNummer":/Felles/fraEndringsNummer.html | fraEndringsNummer | 1-1 |
| "#informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov.html | informasjonsbehov | 0-* |

h4. Informasjonsbehov

Dersom Informasjonsbehov ikke sendes inn er standard verdi: Person

h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<HentEndringerForespoersel fraEndringsNummer="123">
<!--0 til fler behov -->
<Informasjonsbehov>Person</Informasjonsbehov>
<Informasjonsbehov>Kontaktinfo</Informasjonsbehov>
<Informasjonsbehov>SikkerDigitalPost</Informasjonsbehov>
</HentEndringerForespoersel>
</pre>
@@ -0,0 +1,69 @@
---
layout: default
title: HentEndringerRespons
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/Objekt
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Response sendt fra Oppslagstjensten for å levere ut endringer fra kontakt og reservasjonsregisteret til Virksomhet
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Webservice respons som Oppslagstjenesten sender til Klient, respons beskriver de endringer som har vært i registeret.
Responsen er begrenset til å returnere 1000 personer.
Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørselen og hvordan denne sendes.

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Term |_. Granularitet |
| "#fraEndringsNummer":/Felles/fraEndringsNummer.html | fraEndringsNummer | 1-1 |
| "#tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer.html | tilEndringsNummer | 1-1 |
| "#senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer.html | senesteEndringsNummer | 1-1 |
| "#Person":/Oppslagstjenesten/Person.html | Person | 0-1000 |

Dersom "#tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer.html og "#senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer.html er lik finnes det ikke fler endringer i registeret som ikke er utlevert.
Dersom "#tilEndringsNummer":/Felles/tilEndringsNummer.html er ulik fra "#senesteEndringsNummer":/Felles/senesteEndringsNummer.html så bør Offentlig Virksomhet sende ny "HentEndringerForespoersel":HentEndringerForespoersel.html.

h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<hentEndringerRespons fraEndringsNummer="123" tilEndringsNummer="1123" senesteEndringsNummer="1350">
<!--0 to 1000 repetitions-->
<Person>
<Foedselsnummer>12345678901</Foedselsnummer>
<Reservert>false</Reservert>
<Statuskode>SLETTET</Statuskode>
</Person>
<Person>
<Foedselsnummer>34567891011</Foedselsnummer>
<Reservert>false</Reservert>
<Statuskode>AKTIV</Statuskode>
<Kontaktinfo>
<Mobil sistOppdatert="2014-01-04T20:00:00Z" sistVerifisert="2014-02-02T13:10:00Z">99887766</Mobil>
<Epost sistOppdatert="2014-01-04T20:00:00Z" sistVerifisert="2014-02-02T13:10:00Z">test@difi.no</Epost>
</Kontaktinfo>
<Postkasseinfo>
<Postkasseadresse>26168336-40b5-48de-8cd2-bf2db1bcec09</Postkasseadresse>
<Organisasjonsnummer>991825827</Organisasjonsnummer>
</Postkasseinfo>
<Sertifikat>
<X509Data>
<X509SubjectName>CN=someone,O=Some org,C=NO</X509SubjectName>
<X509Certificate>
MIIEejCCA2KgAwIBAgIQUZcLJS2IyAyxZzsMNqh5UTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBlMQswCQYDVQQG
EwJESzEnMCUGA1UEChMeTkFUSU9OQUwgSVQgQU5EIFRFTEVDT00gQUdFTkNZMS0wKwYDVQQDEyRQ
RVBQ....
</X509Certificate>
</X509Data>
</Sertifikat>
</Person>
<Person>
.....
</Person>
</hentEndringerRespons>

</pre>
@@ -0,0 +1,43 @@
---
layout: default
title: HentPersonerForespoersel
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/Objekt
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forespørsel sendt fra Virksomhet for å hente Personer fra kontakt og reservasjonsregisteret
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Webservice forespørsel som Klient sender til Kontaktregisteret, forespørselen beskriver hvilke personer Klienten ønsker uthentet og hvilken informasjon som ønskes utlevert.
Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørselen og hvordan denne sendes.

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Term |_. Granularitet |
| "#personidentifikator":/Felles/personidentifikator.html | personidentifikator | 1-1000 |
| "#informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov.html | informasjonsbehov | 0-* |

h4. Informasjonsbehov

Dersom Informasjonsbehov ikke sendes inn er standard verdi: Person

h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<HentPersonerForespoersel>
<!--0 til fler behov -->
<Informasjonsbehov>Person</Informasjonsbehov>
<Informasjonsbehov>Kontaktinfo</Informasjonsbehov>
<Informasjonsbehov>SikkerDigitalPost</Informasjonsbehov>

<personidentifikator>12345678901</personidentifikator>
<personidentifikator>23456789101</personidentifikator>
<personidentifikator>34567891011</personidentifikator>

</HentPersonerForespoersel>
</pre>
@@ -0,0 +1,63 @@
---
layout: default
title: HentPersonerRespons
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/Objekt
---

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Respons sendt tilbake til Virksomhet som svar på "HentPersonerForespoersel":HentPersonerForespoersel.html
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Webservice respons som Oppslagstjenesten sender til Klient, respons inneholder de Personer som Virksomhet forespurte med den registrerte informasjonen som Virksomhet ba om.
Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørselen og hvordan denne sendes.

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Term |_. Granularitet |
| "#Person":/Oppslagstjenesten/Person.html | Personer | 1-1000 |


h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<hentPersonerRespons>
<Person>
<Foedselsnummer>12345678901</Foedselsnummer>
<Reservert>false</Reservert>
<Statuskode>SLETTET</Statuskode>
</Person>
<Person>
<Foedselsnummer>23456789011</Foedselsnummer>
<Reservert>false</Reservert>
<Statuskode>IKKE_REGISTRERT</Statuskode>
</Person>
<Person>
<Foedselsnummer>34567891011</Foedselsnummer>
<Reservert>false</Reservert>
<Statuskode>AKTIV</Statuskode>
<Kontaktinfo>
<Mobil sistOppdatert="2014-01-04T20:00:00Z" sistVerifisert="2014-02-02T13:10:00Z">99887766</Mobil>
<Epost sistOppdatert="2014-01-04T20:00:00Z" sistVerifisert="2014-02-02T13:10:00Z">test@difi.no</Epost>
</Kontaktinfo>
<Postkasseinfo>
<Postkasseadresse>26168336-40b5-48de-8cd2-bf2db1bcec09</Postkasseadresse>
<Organisasjonsnummer>991825827</Organisasjonsnummer>
</Postkasseinfo>
<Sertifikat>
<X509Data>
<X509SubjectName>CN=someone,O=Some org,C=NO</X509SubjectName>
<X509Certificate>
MIIEejCCA2KgAwIBAgIQUZcLJS2IyAyxZzsMNqh5UTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBlMQswCQYDVQQG
EwJESzEnMCUGA1UEChMeTkFUSU9OQUwgSVQgQU5EIFRFTEVDT00gQUdFTkNZMS0wKwYDVQQDEyRQ
RVBQ....
</X509Certificate>
</X509Data>
</Sertifikat>
</Person>
</hentPersonerRespons>
</pre>
0 comments on commit c2e9635

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.