Skip to content
Permalink
Browse files

Merge remote-tracking branch 'origin/master'

# Conflicts:
#	OpprettPostkasseForespoersel.textile
#	VelgSikkerDigitalPostkasseForespoersel.textile
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed May 11, 2016
2 parents 424dbb5 + cbb509a commit cacf451186186db7fb5c8c30274bb37b7d38cb61
@@ -11,7 +11,7 @@ group: Oppslagstjenesten/complexType
- Definisjon := Informasjon om en Person sitt Epostadresse registrert i kontakt og reservasjonsregisteret
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Informasjon om en Person sitt Epostadresse registrert i kontakt og reservasjonsregisteret
- Kommentar := Informasjon om en Person sitt Epostadresse registrert i kontakt og reservasjonsregisteret. Epost-addressen blir validert vha. biblioteket "Apache Commons":http://commons.apache.org/proper/commons-validator/

h4. Attributer

@@ -30,11 +30,11 @@ h4. Kodeverk for "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov
table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| Person | Person gir kun informasjon om Personen finnes i registeret og reservasjonsstatus. Person er implisitt og returneres alltid. |
| Kontaktinfo | Kontaktinfo gir informasjon om Person og Personers kontaktinformajon |
| Kontaktinfo | Kontaktinfo gir informasjon om Personers kontaktinformasjon. Kontaktinformasjon er implisitt og returneres alltid. |
| Sertifikat | Sertifikat gir informasjon om Person sitt sertifikat som skal brukes i forbindelse med kryptering av Sikker Digital Post |
| SikkerDigitalPost | SikkerDigitalPost gir informasjon om Person, postkasse og postkasseleverandøren. |

* Dersom Informasjonsbehov ikke sendes inn er standard verdi: Person
* Dersom Informasjonsbehov ikke sendes inn er standard verdi: Person + Kontaktinfo
* Eventuell overflødig eller dobbel spesifikasjon av informasjonsbehov ignoreres.

h4. Xml eksempel
@@ -30,12 +30,13 @@ h4. Kodeverk for "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov
table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| Person | Person gir kun informasjon om Personen finnes i registeret og reservasjonsstatus. Person er implisitt og returneres alltid. |
| Kontaktinfo | Kontaktinfo gir informasjon om Person og Personers kontaktinformajon |
| Kontaktinfo | Kontaktinfo gir informasjon om Person og Personers kontaktinformasjon, dvs epost-addresse og mobiltelefonnummer |
| Sertifikat | Sertifikat gir informasjon om Person sitt sertifikat som skal brukes i forbindelse med kryptering av Sikker Digital Post |
| SikkerDigitalPost | SikkerDigitalPost gir informasjon om Person, postkasse og postkasseleverandøren. |
| "VarslingsStatus":varslingsstatus | VarslingsStatus angir om Person kan varsles ihht eForvaltningsforskriften §32. Dette informasjonsbehovet trigger filtrering i Oppslagstjenesten, dvs. Kontaktinformasjon, Sertifikat og SikkerDigitalPost på personer med utgått kontaktinformasjon vil ikke bli utlevert. |

Dersom Informasjonsbehov ikke sendes inn er standard verdi: Person
Eventuell overflødig eller dobbel spesifikasjon av informasjonsbehov ignoreres.
Dersom det ikke spesifiseres noen informasjonsbehov-element i forespørselen, vil standard responsverdi være Person.
Eventuelle overflødige(ikke definerte) eller duplikate informasjonsbehov vil ignoreres.

h4. Xml eksempel

@@ -44,6 +45,7 @@ h4. Xml eksempel
<ns:informasjonsbehov>Kontaktinfo</ns:informasjonsbehov>
<ns:informasjonsbehov>Sertifikat</ns:informasjonsbehov>
<ns:informasjonsbehov>SikkerDigitalPost</ns:informasjonsbehov>
<ns:informasjonsbehov>VarslingsStatus</ns:informasjonsbehov>

<ns:personidentifikator>01013355300</ns:personidentifikator>
<ns:personidentifikator>01013355491</ns:personidentifikator>
@@ -31,6 +31,7 @@ h4. Xml eksempel
<ns2:personidentifikator>01013355300</ns2:personidentifikator>
<ns2:reservasjon>NEI</ns2:reservasjon>
<ns2:status>AKTIV</ns2:status>
<ns2:varslingsstatus>KAN_VARSLES</ns2:varslingsstatus>
<ns2:Kontaktinformasjon>
<ns2:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">12121212</ns2:Mobiltelefonnummer>
<ns2:Epostadresse sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">01013355300_test@minid.difi.no</ns2:Epostadresse>
@@ -45,6 +46,7 @@ h4. Xml eksempel
<ns2:personidentifikator>01013355491</ns2:personidentifikator>
<ns2:reservasjon>NEI</ns2:reservasjon>
<ns2:status>AKTIV</ns2:status>
<ns2:varslingsstatus>KAN_VARSLES</ns2:varslingsstatus>
<ns2:Kontaktinformasjon>
<ns2:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">12121212</ns2:Mobiltelefonnummer>
<ns2:Epostadresse sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">01013355491_test@minid.difi.no</ns2:Epostadresse>
@@ -59,6 +61,7 @@ h4. Xml eksempel
<ns2:personidentifikator>01013356366</ns2:personidentifikator>
<ns2:reservasjon>NEI</ns2:reservasjon>
<ns2:status>AKTIV</ns2:status>
<ns2:varslingsstatus>KAN_VARSLES</ns2:varslingsstatus>
<ns2:Kontaktinformasjon>
<ns2:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">12121212</ns2:Mobiltelefonnummer>
<ns2:Epostadresse sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">01013356366_test@minid.difi.no</ns2:Epostadresse>
@@ -16,15 +16,12 @@ group: Oppslagstjenesten/PK_Metode
- Kommentar := Webservice forespørsel som Postkasseleverandør sender til Kontaktregisteret, forespørselen sjekker om Innbygger kan velge postkasse for offentlig bruk.
Dersom Innbygger ikke har registrert noen aktiv postkasse i kontakt og reservasjonsregisteret kan Innbygger velge seg en postkasse for offentlig bruk.


h4. Attributer

table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |

h4. Respons

Responsen er en "KanVelgeSikkerDigitalPostkasseRespons":KanVelgeSikkerDigitalPostkasseRespons
@@ -25,7 +25,9 @@ table(table table-striped).
| "postkasseadresse":/Felles/postkasseadresse | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "X509Sertifikat":/Felles/X509Sertifikat | 0..1 | "X509Certifiate":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-X509Data |

h4. Respons

Responsen er en "OppdaterPostkasseRespons":OppdaterPostkasseRespons@@ -25,7 +25,9 @@ table(table table-striped).
| "postkasseadresse":/Felles/postkasseadresse | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "X509Sertifikat":/Felles/X509Sertifikat | 0..1 | "X509Certifiate":http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#sec-X509Data |

h4. Respons

Responsen er en "OpprettOgVelgSikkerDigitalPostkasseRespons":OpprettOgVelgSikkerDigitalPostkasseRespons@@ -26,6 +26,7 @@ table(table table-striped).
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 |
| "reservasjon":/Felles/reservasjon | 0..1 |
| "status":/Felles/status | 0..1 |
| "varslingsstatus":/Oppslagstjenesten/varslingsstatus | 0..1 |
| "Kontaktinformasjon":/Oppslagstjenesten/Kontaktinformasjon | 0..1 |
| "SikkerDigitalPostAdresse":/Oppslagstjenesten/SikkerDigitalPostAdresse | 0..1 |
| "X509Sertifikat":/Felles/X509Sertifikat | 0..1 |
@@ -40,23 +41,35 @@ table(table table-striped).
| SLETTET | Person er slettet fra registeret |
| IKKE_REGISTRERT | Person finnes ikke i registeret |

Ved AKTIV levers alle felter på Person ut, samt den øvrige informasjonen spesifisert i informasjonsbehovet dersom denne informasjonen finnes i registeret.
Ved AKTIV levers alle felter på Person ut.

Ved SLETTET og IKKE_REGISTRERT har ikke registeret informasjon om Kontaktinfo eller PostkasseInfo eller Sertifikat, og vil ikke kunne levere ut disse elementene selv om det er spesifisert i informasjonsbehov fra Offentlig virksomhet.

For oppslag av Person(er) er alle statuskoder relevante.
For oppslag på endringer er kun status AKTIV og SLETTET relevant.

h4. varslingsstatus

Ved å angi informasjonsbehov VarslingsStatus vil varslingstatus bli lagt på Person i responsen. Ved verdi KAN_IKKE_VARSLES på varslingstatus vil elementene Kontaktinformasjon, SikkerDigitalPostAdresse og X509Sertifikat filtreres bort og dermed ikke være med i responsen. Dersom varslingsstatus er lik KAN_VARSLES vil disse elementene være inkludert i responsen. varslingsstatus elementet vil ikke bli lagt på Person i responsen om det ikke er etterspurt i requesten ved å legge inn informasjonsbehov "VarslingsStatus".

table(table table-striped).
|^.
|_. Request |_. Datofelter i KRR |_\4. Utleverte &lt;InformasjonsBehov> |
|_. Metode |_. |_. Kontaktinfo |_. SikkerDigitalPost |_. Sertifikat |_. VarslingsStatus |
|-.
| HentPerson | < 18 mnd | utleveres | utleveres | utleveres | KAN_VARSLES |
| HentPerson | > 18 mnd | utleveres ikke | utleveres ikke | utleveres ikke | KAN_IKKE_VARSLES |
| HentPerson (uten varslingsstatus)| vilkårlig | utleveres | utleveres | utleveres | utleveres ikke |
| HentEndringer (lokal kopi)| vilkårlig | utleveres | utleveres | utleveres | utleveres ikke |

h4. Xml eksempel
h4. Xml eksempler

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<ns2:Person>
<ns2:personidentifikator>01012295312</ns2:personidentifikator>
<ns2:reservasjon>JA</ns2:reservasjon>
<ns2:status>AKTIV</ns2:status>
<ns2:varslingsstatus>KAN_VARSLES</ns2:varslingsstatus>
<ns2:Kontaktinformasjon>
<ns2:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">12121212</ns2:Mobiltelefonnummer>
<ns2:Epostadresse sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">01012295312_test@minid.difi.no</ns2:Epostadresse>
@@ -69,3 +82,13 @@ h4. Xml eksempel
</ns2:Person>
</pre>

Person med utgått kontaktinformasjon:

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<ns2:Person>
<ns2:personidentifikator>01012295312</ns2:personidentifikator>
<ns2:reservasjon>NEI</ns2:reservasjon>
<ns2:status>AKTIV</ns2:status>
<ns2:varslingsstatus>KAN_IKKE_VARSLES</ns2:varslingsstatus>
</ns2:Person>
</pre>
@@ -22,3 +22,7 @@ table(table table-striped).
|_. Term |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "postkasseleverandoerOrgNummer":/Felles/virksomhetsidentifikator | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |

h4. Respons

Responsen er en "SlettPostkasseRespons":SlettPostkasseRespons
@@ -14,12 +14,14 @@ h3. Integrasjonsguide:

h3. Tjenestespesifikasjonen:

* "WSDL definisjon":xsd/oppslagstjeneste-ws-14-05.wsdl
* "XSD definisjon":xsd/oppslagstjeneste-ws-14-05.xsd
* "XSD metadata":xsd/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd
* "XSD definisjon for fil eksport":xsd/kontaktregister-export-14-05.xsd
* "Egendefinert SOAP header: paaVegneAv":paaVegneAv.textile
Oppslagstjenesten for Kontakt- og Reservasjonsregisteret er en webservice, sikra med WS-security. Det må benyttes virksomhetssertifikater ihtt rammeverket for PKI i offentlig sektor for å få tilgang.

* "WSDL definisjon":xsd/oppslagstjeneste-ws-16-02.wsdl
* "XSD definisjon":xsd/oppslagstjeneste-ws-16-02.xsd
* "XSD metadata":xsd/oppslagstjeneste-metadata-16-02.xsd
* "XSD definisjon for fil eksport":xsd/kontaktregister-export-14-05.xsd
* "Egendefinert SOAP header: paaVegneAv":paaVegneAv
* "Web Service Security header":ws-security/WebserviceSecurity

h3. Datamodell:

@@ -0,0 +1,29 @@
---
layout: egenskap
title: varslingsstatus
headtitle: Begrepskatalog for Oppslagstjenesten -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := varslingsstatus gir en tekstlig beskrivelse av om bruker har utgått kontaktinformasjon eller ikke, ihht eForvaltningsforskriftens §32 andre ledd.
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := varslingsstatus blir brukt i Person.

h4. Kodeverk for varslingsstatus

"varslingsstatus":/Oppslagstjenesten/varslingsstatus kan ha følgende verdi:

table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| KAN_VARSLES | Person har ikke utgått kontaktinformasjon |
| KAN_IKKE_VARSLES | Person har utgått kontaktinformasjon, er reservert, er slettet eller finnes ikke i registeret |

h3. Xml eksempel

<pre>
<ns2:varslingsstatus>KAN_VARSLES</ns2:varslingsstatus>
</pre>
@@ -0,0 +1,115 @@
---
layout: default
title: Webservice sikkerhet
headtitle: Oppslagstjenesten
group: WS-security

id: WS-security/WebserviceSecurity


---

h2. {{page.title}}


h3. WS-Security headere

Følgende WS-Security elementer skal anvendes:

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Timestamp | 1..1 | "wsu:Timestamp":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717167 |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148 |

Forespørsel skal kun signeres på SOAP nivå, ikke krypteres. Signeringssertifikatet skal representeres som et BinarySecurityToken i meldinga

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| BinarySecurityToken | 1..1 | "wsse:BinarySecurityToken":http://docs.oasis-open.org/wss/v1.1/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717134 |

Respons frå Difi vil vere både signert og kryptert.

h3. Timestamp

* Time-to-live skal være 120 sekunder.


h3. Signature

Følgende elementer i SOAP meldingen signeres:

* Timestamp
* Soap body
* Oppslagstjenesten / Paavegneav - elementet dersom dette benyttes

* Signeringsalgoritmen skal være "http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256":http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256.
* Fingeravtrykksalgoritmen i referansene skal være "http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256":http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256
* Signeringssertifikatet skal representeres som et BinarySecurityToken i meldingen. Se spesifikke krav til dette under.


h3. Krav til signeringssertifikat

* Sertifikat for validering av signatur skal inkluderes i SOAP header representeret som et BinarySecurityToken.
* Security Token skal være X509 sertifikater
* Sertifikatet som brukes skal være et virksomhetssertifikat ihht PKI-rammeverket for offentlig sektor
** sertifikatet skal være utstedt til behandlingsansvarlig eller databehandler.
** I testmiljøet brukes test-virksomhetssertifikat utstedt fra samme leverandører som i produksjon

h3. Eksempel

Under kan er det lagt opp en et eksempel på en gyldig WS-Security header generert fra java klient biblioteket for sending av digital post:

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<soap:Header xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" soap:mustUnderstand="true">
<wsse:BinarySecurityToken EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary" ValueType="http://docs
.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3" wsu:Id="X509-15730854BE4465A46D14538884282111">MIIFOjCCBCKgAwIBAgIKGQqI22LuZ+0U6TANBgkqhkiG9w0BAQsFADBRMQswCQYDVQQGEwJOTzEdMBsGA1UECgwUQnV5cGFzcyBBUy05ODMxNjMzMjcxI
zAhBgNVBAMMGkJ1eXBhc3MgQ2xhc3MgMyBUZXN0NCBDQSAzMB4XDTE0MDYxNjA4NTYyNloXDTE3MDYxNjIxNTkwMFowgaAxCzAJBgNVBAYTAk5PMSwwKgYDVQQKDCNESVJFS1RPUkFURVQgRk9SIEZPUlZBTFROSU5HIE9HIElLVDEhMB8GA1UECwwYU0RQIC0gbWVsZGluZ3N1dHZla3NsaW5nMSwwKgYDVQQDDCNESVJFS
1RPUkFURVQgRk9SIEZPUlZBTFROSU5HIE9HIElLVDESMBAGA1UEBRMJOTkxODI1ODI3MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAx6IPA2KSAkSupen5fFM1LEnW6CRqSK20wjpBnXf414W03eWUvBlw97c6k5sl2tYdn4aVb6Z9GeDaz1bLKN3XwhFGPk9PnjSIhrFJNAPnWVEBDqGqfeMrEsYdOEgM2veBZ
DYkhVwipjr8AesmptTRAat61q+6hCJe8UZqjXb4Mg6YKSTAHfJdthAG06weBMgVouQkTkeIIawM+QPcKQ3Wao0gIZi17V0+8xzgDu1PXr90eJ/Xjsw9t0C8Ey/3N7n3j3hplsZkjOJMBNHzbeBG/doroC6uzVURiuEn9Bc9Nk224b+7lOBZ1FvNNrJVUu5Ty3xyMDseCV7z1QTwW7wcpwIDAQABo4IBwjCCAb4wCQYDVR0TB
AIwADAfBgNVHSMEGDAWgBQ/rvV4C5KjcCA1X1r69ySgUgHwQTAdBgNVHQ4EFgQU6JguiqDjkgjEGRHhzkbeKeqyWQEwDgYDVR0PAQH/BAQDAgSwMBYGA1UdIAQPMA0wCwYJYIRCARoBAAMCMIG7BgNVHR8EgbMwgbAwN6A1oDOGMWh0dHA6Ly9jcmwudGVzdDQuYnV5cGFzcy5uby9jcmwvQlBDbGFzczNUNENBMy5jcmwwd
aBzoHGGb2xkYXA6Ly9sZGFwLnRlc3Q0LmJ1eXBhc3Mubm8vZGM9QnV5cGFzcyxkYz1OTyxDTj1CdXlwYXNzJTIwQ2xhc3MlMjAzJTIwVGVzdDQlMjBDQSUyMDM/Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdDCBigYIKwYBBQUHAQEEfjB8MDsGCCsGAQUFBzABhi9odHRwOi8vb2NzcC50ZXN0NC5idXlwYXNzLm5vL29jc
3AvQlBDbGFzczNUNENBMzA9BggrBgEFBQcwAoYxaHR0cDovL2NydC50ZXN0NC5idXlwYXNzLm5vL2NydC9CUENsYXNzM1Q0Q0EzLmNlcjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAKOTM1zSdGHWUBKPzDPYCcci9cpbktd2WuBg028bRC0NwKSWUKeuUfWesTiu/P4UlYGe86qd/+z3MNpN89aGA8pr0E0WpI+NM+v+Cb0dQwxHAS
HtrkVo9CVx6V6/QSBqIUEMfNquDHzxB2/mXbv6GuO5eIl3OSVKg7Ffd/1wdE6zeMmHQO+zRpfj+OVEhNPb5cLa13Ah9+JrMkr1O7VUFbozLQgFPhuI8/5+u8U/6cDOOmcFV4f4IYUmhbcLiW5MQnvaJ8044+uInOQTNtSkKmZAo7Jnm4KUyhFXftJOStOHSlODOQcepVS7csszO5yWQRMTV8doEsaH5p/LBXYF56Q==</wss
e:BinarySecurityToken>
<wsu:Timestamp wsu:Id="TS-1">
<wsu:Created>2016-01-27T09:53:48.201Z</wsu:Created>
<wsu:Expires>2016-01-27T09:58:48.201Z</wsu:Expires>
</wsu:Timestamp>
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="SIG-3">
<ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
<ec:InclusiveNamespaces xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="soap"/>
</ds:CanonicalizationMethod>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
<ds:Reference URI="#id-2">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
<ec:InclusiveNamespaces xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList=""/>
</ds:Transform>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>q7aba13DrQlwblPtH+u8fkJ2nnVPzOOQVfzk5IOOjpg=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference URI="#TS-1">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
<ec:InclusiveNamespaces xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="wsse soap"/>
</ds:Transform>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>sypzNs+XRwRKoV/cdG0AqdfsoeVz1QnI94dGuUUqI8g=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>JOKR3CLGpQnyHQL6oHY7qVhrETfAl8iRzFbYKdWS8jFxTsuH1nVHcFN0tHpHx5NJzx2HB8LmNNlZP
t4HxeZ97dETLRAaI2NUm197Ln8ATAQ23iC2MiVrFdNf2XZjVVd9WWcqdrwQDzDwS5tz78mAd0wL5Tk1fgppEWX1mniYmLrzTJVQQ5tXm8rD0RRKTpgADf+9ZLLj+k6jTBaRvEqKx9DWLOyNv3nAQI8tkGHxMR8vYDjg0pfFPsetaW+D/xLWHNuVZremHFDDHRtbQxp7wGaFLV/5NLYLJmA+oxWYAxlwmxQHPYg+nQMynlhak
D1HopGeX/bGuJc2M8p5vg9I7g==</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo Id="KI-15730854BE4465A46D14538884282132">
<wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STR-15730854BE4465A46D14538884282153">
<wsse:Reference URI="#X509-15730854BE4465A46D14538884282111" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3"/>
</wsse:SecurityTokenReference>
</ds:KeyInfo>
</ds:Signature>
</wsse:Security>
</soap:Header>
</pre>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit cacf451

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.