Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #22 from difi/epost-validering

apache commons brukes til epost-validering
  • Loading branch information...
joergenb committed May 3, 2016
2 parents 5bbf6ca + 00b067d commit cbb509adf9b3a55ee052bac5b43eb01e3befc633
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 Epostadresse.textile
@@ -11,7 +11,7 @@ group: Oppslagstjenesten/complexType
- Definisjon := Informasjon om en Person sitt Epostadresse registrert i kontakt og reservasjonsregisteret
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Informasjon om en Person sitt Epostadresse registrert i kontakt og reservasjonsregisteret
- Kommentar := Informasjon om en Person sitt Epostadresse registrert i kontakt og reservasjonsregisteret. Epost-addressen blir validert vha. biblioteket "Apache Commons":http://commons.apache.org/proper/commons-validator/

h4. Attributer

0 comments on commit cbb509a

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.