Skip to content
Permalink
Browse files

korrekte lenker til wssecurity- og paavegneav-sider

  • Loading branch information...
joergenb committed Jan 7, 2016
1 parent 9f5b6cb commit cbf03c276a07fa49516fe36ff7a99f473d6f9c27
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 index.textile
@@ -20,8 +20,8 @@ Oppslagstjenesten for Kontakt- og Reservasjonsregisteret er en webservice, sikra
* "XSD definisjon":xsd/oppslagstjeneste-ws-16-02.xsd
* "XSD metadata":xsd/oppslagstjeneste-metadata-16-02.xsd
* "XSD definisjon for fil eksport":xsd/kontaktregister-export-14-05.xsd
* "Egendefinert SOAP header: paaVegneAv":paaVegneAv.textile
* "Web Service Security header":ws-security/WebserviceSecurity.textile
* "Egendefinert SOAP header: paaVegneAv":paaVegneAv
* "Web Service Security header":ws-security/WebserviceSecurity

h3. Datamodell:

0 comments on commit cbf03c2

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.