Skip to content
Permalink
Browse files

Presisere at <varslingsstatus> medfører filtrering

  • Loading branch information...
joergenb committed Dec 21, 2015
1 parent 7745855 commit d717a2c0cf4f3456648d78e85469c59791470f16
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 HentPersonerForespoersel.textile
@@ -30,10 +30,10 @@ h4. Kodeverk for "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov
table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| Person | Person gir kun informasjon om Personen finnes i registeret og reservasjonsstatus. Person er implisitt og returneres alltid. |
| Kontaktinfo | Kontaktinfo gir informasjon om Person og Personers kontaktinformajon |
| Kontaktinfo | Kontaktinfo gir informasjon om Person og Personers kontaktinformasjon, dvs epost-addresse og mobiltelefonnummer |
| Sertifikat | Sertifikat gir informasjon om Person sitt sertifikat som skal brukes i forbindelse med kryptering av Sikker Digital Post |
| SikkerDigitalPost | SikkerDigitalPost gir informasjon om Person, postkasse og postkasseleverandøren. |
| VarslingsStatus | VarslingsStatus vil filtrere ut kontaktinformasjon, sertifikat og SikkerDigitalPost på personer med utgått kontaktinformasjon. Kontaktinformasjon er epost eller mobil. |
| VarslingsStatus | VarslingsStatus angir om Person kan varsles ihht eForvaltningsforskriften §32. Dette informasjonsbehovet trigger filtrering i Oppslagstjenesten, dvs. Kontaktinformasjon, sertifikat og SikkerDigitalPost på personer med utgått kontaktinformasjon. |

Dersom det ikke spesifiseres noen informasjonsbehov-element i forespørselen, vil standard responsverdi være Person.
Eventuelle overflødige(ikke definerte) eller duplikate informasjonsbehov vil ignoreres.

0 comments on commit d717a2c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.