Skip to content
Permalink
Browse files

Oppdatert grensesnitt definisjonsfilene i henhold til det som er i ap…

…plikasjonen.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Oct 1, 2014
1 parent 39c6054 commit e9487b8f79d596eb2881be33bdd4acc8ca8275d5
@@ -8,7 +8,7 @@
elementFormDefault="qualified"
version="3.0">

<xs:import namespace="http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/xsd/" schemaLocation="oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd" />
<xs:import namespace="http://begrep.difi.no" schemaLocation="oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd" />

<xs:annotation>
<xs:appinfo>Eksporttjeneste for Digitalt kontakt- og reservasjonsregister</xs:appinfo>
@@ -3,10 +3,8 @@
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:sawsdl="http://www.w3.org/ns/sawsdl"
xmlns:tns="http://begrep.difi.no"
targetNamespace="http://begrep.difi.no"
>
targetNamespace="http://begrep.difi.no">

<xs:annotation>
<xs:appinfo>Metadata for Oppslagstjenesten</xs:appinfo>
@@ -17,7 +15,7 @@

<xs:element name="Person" type="tns:Person"/>

<xs:complexType name="Person" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/Person.html">
<xs:complexType name="Person">
<xs:sequence>
<xs:element type="tns:personidentifikator" name="personidentifikator"/>
<xs:element type="tns:reservasjon" name="reservasjon" minOccurs="0"/>
@@ -29,85 +27,95 @@
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="X509Sertifikat" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.local/Felles/X509Sertifikat.html">
<xs:simpleType name="X509Sertifikat">
<xs:restriction base="xs:base64Binary" />
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="personidentifikator" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Felles/personidentifikator.html">
<xs:simpleType name="personidentifikator">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="11"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="status" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Felles/status.html">
<xs:simpleType name="status">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="AKTIV"/>
<xs:enumeration value="SLETTET"/>
<xs:enumeration value="IKKE_REGISTRERT"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="postkasseleverandoerOrgNummer">
<xs:restriction base="xs:string" />
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="beskrivelse" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.local/Felles/beskrivelse.html">
<xs:simpleType name="beskrivelse">
<xs:restriction base="xs:string" />
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="reservasjon" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Felles/reservasjon.html">
<xs:simpleType name="reservasjon">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="JA" />
<xs:enumeration value="NEI" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Kontaktinformasjon" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/Kontaktinformasjon.html">
<xs:complexType name="Kontaktinformasjon">
<xs:sequence>
<xs:element type="tns:Mobiltelefonnummer" name="Mobiltelefonnummer" minOccurs="0" />
<xs:element type="tns:Epostadresse" name="Epostadresse" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="SikkerDigitalPostAdresse" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/SikkerDigitalPostAdresse.html">
<xs:complexType name="SikkerDigitalPostAdresse">
<xs:sequence>
<xs:element type="tns:postkasseadresse" name="postkasseadresse" />
<xs:element type="tns:postkasseleverandoerAdresse" name="postkasseleverandoerAdresse" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="postkasseadresse" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Felles/postkasseadresse.html">
<xs:restriction base="xs:string" />
<xs:simpleType name="postkasseadresse">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="8"/>
<xs:maxLength value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="postkasseleverandoerAdresse" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Felles/postkasseleverandoerAdresse.html">
<xs:restriction base="xs:string" />
<xs:simpleType name="postkasseleverandoerAdresse">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="8"/>
<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Epostadresse" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/Epostadresse.html">
<xs:complexType name="Epostadresse">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="tns:epostadresse">
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistOppdatert" use="optional" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Felles/sistOppdatert.html"/>
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistVerifisert" use="optional" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Felles/sistVerifisert.html"/>
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistOppdatert" use="optional" />
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistVerifisert" use="optional" />
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="mobiltelefonnummer" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Felles/mobiltelefonnummer.html">
<xs:simpleType name="mobiltelefonnummer">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="8"/>
<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="epostadresse" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Felles/epostadresse.html">
<xs:simpleType name="epostadresse">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="3"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Mobiltelefonnummer" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Oppslagstjenesten/Mobiltelefonnummer.html">
<xs:complexType name="Mobiltelefonnummer">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="tns:mobiltelefonnummer">
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistOppdatert" use="optional" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Felles/sistOppdatert.html"/>
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistVerifisert" use="optional" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Felles/sistVerifisert.html"/>
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistOppdatert" use="optional" />
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistVerifisert" use="optional" />
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
@@ -88,7 +88,7 @@

<wsdl:service name="oppslagstjeneste-14-05">
<wsdl:port binding="tns:oppslagstjeneste-14-05_SOAP11Binding" name="oppslagstjeneste">
<soap:address location="https://kontaktinfo-ws.difi.no/kontaktinfo-external/ws-v3" />
<soap:address location="/ws-v3" />
</wsdl:port>
</wsdl:service>

0 comments on commit e9487b8

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.