Skip to content
Permalink
Browse files

Gjennomgått alle definisjoner for klasser og datatyper brukt i utkast…

… til Oppslagstjenesten.

Eksempler og diagrammer er ikke oppdatert.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Feb 15, 2014
1 parent cd83c36 commit ec7ef3177d80b9fdf0a0a171c8683dd5a86c568c
Binary file not shown.
@@ -1,31 +1,31 @@
---
layout: default
title: Epost
title: EpostAdresse
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/Objekt
---

h3. Epost
h3. EpostAdresse

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Eposten for denne meldingen i forbindelse med meldingsutvekslingen
- Definisjon := Informasjon om en Person sitt EpostAdresse registrert i kontakt og reservasjonsregisteret
- Kjelde := DIFI
- Kommentar := Epost blir brukt av Meldingsutveksler og Meldingsformidler for å styre viktigheten av meldingen under transport.
- Kommentar := Informasjon om en Person sitt EpostAdresse registrert i kontakt og reservasjonsregisteret

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Term |_. Granularitet |_. Datatype |
| "#EpostAdresse":epostadresse.html | epostadresse | 1-1 | sdp:epostadresse |
| "#sistOppdatert":sistOppdatert.html | sistOppdatert | 1-1 | xs:date |
| "#sistOppdatert":sistVerifisert.html | sistVerifisert | 1-1 | xs:date |
|_. Identifikator |_. Term |_. Granularitet |
| "#epostAdresse":/Felles/epostAdresse.html | EpostAdresse | 0-1 |
| "#sistOppdatert":/Felles/sistOppdatert.html | sistOppdatert | 1-1 |
| "#sistOppdatert":/Felles/sistVerifisert.html | sistVerifisert | 1-1 |

h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:complexType name="EpostType" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/SDP/Epost.html">
<xs:complexType name="EpostAdresseType" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="tns:EpostVerdiType">
<xs:extension base="tns:EpostAdresse">
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistOppdatert" use="required"/>
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistVerifisert" use="optional"/>
</xs:extension>
@@ -36,11 +36,11 @@ h4. Xml skjema
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<Epost>
<Epostadresse>abc@domain.com</Epostadresse>
<EpostAdresse>
<EpostAdresseadresse>abc@domain.com</EpostAdresseadresse>
<sistOppdatert>2013-12-11T08:20:59.320Z</sistOppdatert>
<sistVerifisert>2013-12-11T08:20:59.320Z</sistVerifisert>
</Epost>
</EpostAdresse>
</pre>


This file was deleted.

Oops, something went wrong.
@@ -0,0 +1,34 @@
---
layout: default
title: Kontaktinformasjon
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/Objekt
---

h3. Kontaktinformasjon

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Kontaktinformasjon er Adresse informasjon knyttet til en Person for å kommunisere med person
- Kjelde := DIFI
- Kommentar := Kontaktinformasjon for en Person er epostadresse og mobiltelefonnummer

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Term |_. Granularitet |
| "#MobilTelefonNummer":MobilTelefonNummer.html | MobilTelefonNummer | 0-1 |
| "#EpostAdresse":EpostAdresse.html | EpostAdresse | 0-1 |


h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:complexType name="KontaktinformasjonType" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}">
<xs:sequence>
<xs:element type="tns:MobilTelefonNummer" name="MobilTelefonNummer" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element type="tns:EpostAdresse" name="EpostAdresse" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</pre>


@@ -1,29 +1,29 @@
---
layout: default
title: Mobilnummer
title: MobilTelefonNummer
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Oppslagstjenesten/Objekt
---

h3. Mobilnummer
h3. MobilTelefonNummer

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Mobilnummeren for denne meldingen i forbindelse med meldingsutvekslingen
- Definisjon := Informasjon om en Person sitt Mobiltelefonnummer registrert i kontakt og reservasjonsregisteret
- Kjelde := DIFI
- Kommentar := Mobilnummer blir brukt av Meldingsutveksler og Meldingsformidler for å styre viktigheten av meldingen under transport.
- Kommentar := Informasjon om en Person sitt Mobiltelefonnummer registrert i kontakt og reservasjonsregisteret

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Term |_. Granularitet |_. Datatype |
| "#Mobiltelefonnummer":Mobiltelefonnummer.html | Mobiltelefonnummer | 1-1 | sdp:Mobiltelefonnummer |
| "#sistOppdatert":sistOppdatert.html | sistOppdatert | 1-1 | xs:date |
| "#sistOppdatert":sistVerifisert.html | sistVerifisert | 1-1 | xs:date |
|_. Identifikator |_. Term |_. Granularitet |
| "#mobiltelefonnummer":/Felles/mobilTelefonNummer.html | mobilTelefonNummer | 0-1 |
| "#sistOppdatert":/Felles/sistOppdatert.html | sistOppdatert | 1-1 |
| "#sistOppdatert":/Felles/sistVerifisert.html | sistVerifisert | 1-1 |

h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:complexType name="MobilnummerType" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/SDP/Mobilnummer.html">
<xs:complexType name="MobilTelefonNummerType" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="tns:Mobiltelefonnummer">
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistOppdatert" use="required"/>
@@ -36,11 +36,11 @@ h4. Xml skjema
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<Mobilnummer>
<MobilTelefonNummer>
<Mobiltelefonnummer>+4791222222</Mobiltelefonnummer>
<sistOppdatert>2013-12-11T08:20:59.320Z</sistOppdatert>
<sistVerifisert>2013-12-11T08:20:59.320Z</sistVerifisert>
</Mobilnummer>
</MobilTelefonNummer>
</pre>


@@ -7,30 +7,56 @@ group: Oppslagstjenesten/Objekt

- Identifikator := <a href="/Oppslagstjenesten/{{page.title}}.html">http://begrep.difi.no{{ page.url }}</a>
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Person
- Definisjon := Person i kontakt og reservasjonsregisteret
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Person er Innbygger med et fødselsnummer
- Kommentar := Person er en Innbygger utlevert fra kontakt og reservasjonsregisteret. "status":/Felles/status.html definerer om Person er registrert eller ikke i registreret.

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Term |_. Granularitet |
| "#FoedselsnummerType":Foedselsnummer.html | Orgnr | 1-1 |
| "#ReservasjonType":Reservasjon.html | Navn | 1-1 |
| "#KontaktinfoType":Kontaktinfo.html | Navn | 1-1 |
| "#SikkerDigitalPostAdresseType":SikkerDigitalPostAdresse.html | Navn | 1-1 |
| "#SertifikatinfoType":Sertifikatinfo.html| Navn | 1-1 |
| "#personidentifikator":/Felles/personidentifikator.html | personidentifikator | 1-1 |
| "#reservasjon":/Felles/reservasjon.html | reservasjon | 1-1 |
| "#status":/Felles/status.html | status | 0-1 |
| "#beskrivelse":/Felles/beskrivelse.html | beskrivelse | 0-1 |
| "#Kontaktinformasjon":/Oppslagstjenesten/Kontaktinformasjon.html | Kontaktinformasjon | 0-1 |
| "#SikkerDigitalPostAdresse":/Oppslagstjenesten/SikkerDigitalPostAdresse.html | SikkerDigitalPostAdresse | 0-1 |
| "#Sertifikat":/Oppslagstjenesten/Sertifikat.html| Sertifikat | 0-1 |


h4. Kodeverk for status

"status":/Felles/status.html kan ha følgende verdi:

|_. Status |_. Beskrivelse |
| AKTIV | Person finnes i registeret |
| SLETTET | Person er slettet fra registeret |
| IKKE_REGISTRERT | Person finnes ikke i registeret |

h4. Kodeverk for beskrivelse

"beskrivelse":/Felles/beskrivelse.html kan ha følgende verdi:

|_. beskrivelse |_. Beskrivelse og kilde |_. Status |
| Selvvalgt | Personen har bedt om å bli fjernet fra registeret | SLETTET |
| Død | Personen har status=5 i DSF | SLETTET |
| Utgått | Personen har status=6 i DSF | SLETTET |
| UtgåttTest | Dette er Personer som er lagt inn som testbrukere i registeret for kortere perioder av Sentralforvalter | SLETTET |
| NyIdentitet | Personer som har fått nytt Identitetsnummer i DSF, enten fra D.nr til F.nr eller F.nr til F.nr | SLETTET |


h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:element name="Person" type="tns:PersonType"/>
<xs:complexType name="PersonType" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no/Person">
<xs:element name="Person" type="tns:Person"/>
<xs:complexType name="Person" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}">
<xs:sequence>
<xs:element type="tns:FoedselsnummerType" name="Foedselsnummer" minOccurs="1"/>
<xs:element type="tns:ReservasjonType" name="Reservasjon" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element type="tns:KontaktinfoType" name="Kontaktinfo" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element type="tns:SikkerDigitalPostType" name="SikkerDigitalPost" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element type="tns:SertifikatinfoType" name="Sertifikatinfo" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element type="tns:personidentifikator" name="personidentifikator" minOccurs="1"/>
<xs:element type="tns:reservasjon" name="reservasjon" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element type="tns:status" name="status" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element type="tns:beskrivelse" name="beskrivelse" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element type="tns:Kontaktinformasjon" name="Kontaktinformasjon" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element type="tns:SikkerDigitalPostAdresse" name="SikkerDigitalPostAdresse" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element type="tns:Sertifikat" name="Sertifikat" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</pre>
@@ -9,7 +9,7 @@ group: Oppslagstjenesten/Objekt
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Sertifikat for Innbygger
- Kjelde := SDP
- Kommentar := Sertifikat er Innbygger sitt krypteringssertifikat.
- Kommentar := Sertifikatet er Innbygger sitt krypteringssertifikat brukt i Sikker Digital Post.

h4. Eigenskapar

@@ -21,7 +21,7 @@ h4. Eigenskapar
h4. Xml skjema

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<xs:complexType name="SertifikatinfoType" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}">
<xs:complexType name="Sertifikat" sawsdl:modelReference="http://begrep.difi.no{{ page.url }}">
<xs:sequence>
<xs:element ref="ds:X509Data" />
</xs:sequence>
@@ -4,10 +4,14 @@ title: Oppslagstjenesten for kontakt og reservasjonsregisteret
headtitle: Oppslagstjenesten for kontakt og reservasjonsregisteret
---

h3. Tjenestespesifikasjonen:

* "Tjenestespesifikasjon":xsd/person.xsd

h3. Datamodell:
!{width:80%}oppslagstjenesten_utkast.jpg!

h3. Objekter:
h3. Klassedefinisjonen:

<ul class='nav'>
{% assign pages_list = site.pages %}
@@ -16,9 +20,6 @@ h3. Objekter:

</ul>

h3. Tjenestespesifikasjon:

* "Tjenestespesifikasjon":xsd/person.xsd

h3. Integrasjonsguide:

Binary file not shown.

0 comments on commit ec7ef31

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.