Skip to content
Permalink
Browse files

PBLEID-10527. Varslingstatus. Oppdaterte xsd/wsdl.

  • Loading branch information...
oyri committed Dec 16, 2015
1 parent 1f6d336 commit f34f6a88573c88370da272b850d44e5279b2c720
@@ -33,6 +33,7 @@ table(table table-striped).
| Kontaktinfo | Kontaktinfo gir informasjon om Person og Personers kontaktinformajon |
| Sertifikat | Sertifikat gir informasjon om Person sitt sertifikat som skal brukes i forbindelse med kryptering av Sikker Digital Post |
| SikkerDigitalPost | SikkerDigitalPost gir informasjon om Person, postkasse og postkasseleverandøren. |
| VarslingsStatus | VarslingsStatus vil filtrere ut kontaktinformasjon, sertifikat og SikkerDigitalPost på personer med utgått kontaktinformasjon. Kontaktinformasjon er epost eller mobil. |

Dersom Informasjonsbehov ikke sendes inn er standard verdi: Person
Eventuell overflødig eller dobbel spesifikasjon av informasjonsbehov ignoreres.
@@ -44,6 +45,7 @@ h4. Xml eksempel
<ns:informasjonsbehov>Kontaktinfo</ns:informasjonsbehov>
<ns:informasjonsbehov>Sertifikat</ns:informasjonsbehov>
<ns:informasjonsbehov>SikkerDigitalPost</ns:informasjonsbehov>
<ns:informasjonsbehov>VarslingsStatus</ns:informasjonsbehov>

<ns:personidentifikator>01013355300</ns:personidentifikator>
<ns:personidentifikator>01013355491</ns:personidentifikator>
@@ -31,6 +31,7 @@ h4. Xml eksempel
<ns2:personidentifikator>01013355300</ns2:personidentifikator>
<ns2:reservasjon>NEI</ns2:reservasjon>
<ns2:status>AKTIV</ns2:status>
<ns2:varslingsstatus>KAN_VARSLES</ns2:varslingsstatus>
<ns2:Kontaktinformasjon>
<ns2:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">12121212</ns2:Mobiltelefonnummer>
<ns2:Epostadresse sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">01013355300_test@minid.difi.no</ns2:Epostadresse>
@@ -45,6 +46,7 @@ h4. Xml eksempel
<ns2:personidentifikator>01013355491</ns2:personidentifikator>
<ns2:reservasjon>NEI</ns2:reservasjon>
<ns2:status>AKTIV</ns2:status>
<ns2:varslingsstatus>KAN_VARSLES</ns2:varslingsstatus>
<ns2:Kontaktinformasjon>
<ns2:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">12121212</ns2:Mobiltelefonnummer>
<ns2:Epostadresse sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">01013355491_test@minid.difi.no</ns2:Epostadresse>
@@ -59,6 +61,7 @@ h4. Xml eksempel
<ns2:personidentifikator>01013356366</ns2:personidentifikator>
<ns2:reservasjon>NEI</ns2:reservasjon>
<ns2:status>AKTIV</ns2:status>
<ns2:varslingsstatus>KAN_VARSLES</ns2:varslingsstatus>
<ns2:Kontaktinformasjon>
<ns2:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">12121212</ns2:Mobiltelefonnummer>
<ns2:Epostadresse sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">01013356366_test@minid.difi.no</ns2:Epostadresse>
@@ -26,6 +26,7 @@ table(table table-striped).
| "personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 |
| "reservasjon":/Felles/reservasjon | 0..1 |
| "status":/Felles/status | 0..1 |
| "varslingsstatus":/Oppslagstjenesten/varslingsstatus | 0..1 |
| "Kontaktinformasjon":/Oppslagstjenesten/Kontaktinformasjon | 0..1 |
| "SikkerDigitalPostAdresse":/Oppslagstjenesten/SikkerDigitalPostAdresse | 0..1 |
| "X509Sertifikat":/Felles/X509Sertifikat | 0..1 |
@@ -47,16 +48,17 @@ Ved SLETTET og IKKE_REGISTRERT har ikke registeret informasjon om Kontaktinfo el
For oppslag av Person(er) er alle statuskoder relevante.
For oppslag på endringer er kun status AKTIV og SLETTET relevant.

Ved å angi informasjonsbehov VarslingsStatus vil varslingstatus bli lagt på Person i responsen. Ved verdi KAN_IKKE_VARSLES på VarslingsStatus vil elementene Kontaktinformasjon, SikkerDigitalPostAdresse og X509Sertifikat filtreres bort og dermed ikke være med i responsen. Dersom varslingsstatus=KAN_VARSLES vil disse elementene bli inkludert i responsen på samme måte som når informasjonsbehov VarslingsStatus ikke er med i requesten.h4. Xml eksempel
h4. Xml eksempler

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<ns2:Person>
<ns2:personidentifikator>01012295312</ns2:personidentifikator>
<ns2:reservasjon>JA</ns2:reservasjon>
<ns2:status>AKTIV</ns2:status>
<ns2:varslingsstatus>KAN_VARSLES</ns2:varslingsstatus>
<ns2:Kontaktinformasjon>
<ns2:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">12121212</ns2:Mobiltelefonnummer>
<ns2:Epostadresse sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">01012295312_test@minid.difi.no</ns2:Epostadresse>
@@ -69,3 +71,11 @@ h4. Xml eksempel
</ns2:Person>
</pre>

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<ns2:Person>
<ns2:personidentifikator>01012295312</ns2:personidentifikator>
<ns2:reservasjon>NEI</ns2:reservasjon>
<ns2:status>AKTIV</ns2:status>
<ns2:varslingsstatus>KAN_IKKE_VARSLES</ns2:varslingsstatus>
</ns2:Person>
</pre>
@@ -14,9 +14,9 @@ h3. Integrasjonsguide:

h3. Tjenestespesifikasjonen:

* "WSDL definisjon":xsd/oppslagstjeneste-ws-14-05.wsdl
* "XSD definisjon":xsd/oppslagstjeneste-ws-14-05.xsd
* "XSD metadata":xsd/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd
* "WSDL definisjon":xsd/oppslagstjeneste-ws-16-02.wsdl
* "XSD definisjon":xsd/oppslagstjeneste-ws-16-02.xsd
* "XSD metadata":xsd/oppslagstjeneste-metadata-16-02.xsd
* "XSD definisjon for fil eksport":xsd/kontaktregister-export-14-05.xsd
* "Egendefinert SOAP header: paaVegneAv":paaVegneAv.textile

@@ -0,0 +1,29 @@
---
layout: egenskap
title: varslingsstatus
headtitle: Begrepskatalog for Oppslagstjenesten -
group: Egenskap
datatype: string
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := varslingsstatus gir en tekstlig beskrivelse av om bruker har utgått kontaktinformasjon eller ikke.
- Datatype := "{{ page.datatype }}":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#{{page.datatype}}
- Kilde := DIFI
- Kommentar := varslingsstatus blir brukt i Person.

h4. Kodeverk for varslingsstatus

"varslingsstatus":/Oppslagstjenesten/varslingsstatus kan ha følgende verdi:

table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| KAN_VARSLES | Person har ikke utgått kontaktinformasjon |
| KAN_IKKE_VARSLES | Person har utgått kontaktinformasjon |

h3. Xml eksempel

<pre>
<ns2:varslingsstatus>KAN_VARSLES</ns2:varslingsstatus>
</pre>
@@ -0,0 +1,127 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://begrep.difi.no"
targetNamespace="http://begrep.difi.no">

<xs:annotation>
<xs:appinfo>Metadata for Oppslagstjenesten</xs:appinfo>
<xs:documentation xml:lang="nb">
Definisjon av XML-typer benyttet i webtjeneste-grensesnitt.
</xs:documentation>
</xs:annotation>

<xs:element name="Person" type="tns:Person"/>

<xs:complexType name="Person">
<xs:sequence>
<xs:element type="tns:personidentifikator" name="personidentifikator"/>
<xs:element type="tns:reservasjon" name="reservasjon" minOccurs="0"/>
<xs:element type="tns:status" name="status" minOccurs="0"/>
<xs:element type="tns:varslingsstatus" name="varslingsstatus" minOccurs="0"/>
<xs:element type="tns:Kontaktinformasjon" name="Kontaktinformasjon" minOccurs="0" />
<xs:element type="tns:SikkerDigitalPostAdresse" name="SikkerDigitalPostAdresse" minOccurs="0" />
<xs:element name="X509Sertifikat" type="tns:X509Sertifikat" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="X509Sertifikat">
<xs:restriction base="xs:base64Binary" />
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="personidentifikator">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="11"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="varslingsstatus">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="KAN_IKKE_VARSLES"/>
<xs:enumeration value="KAN_VARSLES"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="status">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="AKTIV"/>
<xs:enumeration value="SLETTET"/>
<xs:enumeration value="IKKE_REGISTRERT"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>


<xs:simpleType name="postkasseleverandoerOrgNummer">
<xs:restriction base="xs:string" />
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="reservasjon">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="JA" />
<xs:enumeration value="NEI" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Kontaktinformasjon">
<xs:sequence>
<xs:element type="tns:Mobiltelefonnummer" name="Mobiltelefonnummer" minOccurs="0" />
<xs:element type="tns:Epostadresse" name="Epostadresse" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="SikkerDigitalPostAdresse">
<xs:sequence>
<xs:element type="tns:postkasseadresse" name="postkasseadresse" />
<xs:element type="tns:postkasseleverandoerAdresse" name="postkasseleverandoerAdresse" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="postkasseadresse">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="8"/>
<xs:maxLength value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="postkasseleverandoerAdresse">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="8"/>
<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Epostadresse">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="tns:epostadresse">
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistOppdatert" use="optional" />
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistVerifisert" use="optional" />
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="mobiltelefonnummer">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="8"/>
<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="epostadresse">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="3"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Mobiltelefonnummer">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="tns:mobiltelefonnummer">
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistOppdatert" use="optional" />
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="sistVerifisert" use="optional" />
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>

</xs:schema>
@@ -0,0 +1,97 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<wsdl:definitions
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://kontaktinfo.difi.no/wsdl/oppslagstjeneste-16-02"
xmlns:ot16-02="http://kontaktinfo.difi.no/xsd/oppslagstjeneste/16-02"

name="kontaktinfo-oppslagstjeneste-16-02" targetNamespace="http://kontaktinfo.difi.no/wsdl/oppslagstjeneste-16-02">

<wsdl:types>
<xsd:schema>
<xsd:import namespace="http://kontaktinfo.difi.no/xsd/oppslagstjeneste/16-02" schemaLocation="oppslagstjeneste-ws-16-02.xsd" />
</xsd:schema>
</wsdl:types>

<wsdl:message name="HentEndringerForespoersel">
<wsdl:part name="HentEndringerForespoersel" element="ot16-02:HentEndringerForespoersel" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="HentEndringerRespons">
<wsdl:part name="HentEndringerRespons" element="ot16-02:HentEndringerRespons" />
</wsdl:message>

<wsdl:message name="HentPersonerForespoersel">
<wsdl:part name="HentPersonerForespoersel" element="ot16-02:HentPersonerForespoersel" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="HentPersonerRespons">
<wsdl:part name="HentPersonerRespons" element="ot16-02:HentPersonerRespons" />
</wsdl:message>

<wsdl:message name="HentPrintSertifikatForespoersel">
<wsdl:part name="HentPrintSertifikatForespoersel" element="ot16-02:HentPrintSertifikatForespoersel" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="HentPrintSertifikatRespons">
<wsdl:part name="HentPrintSertifikatRespons" element="ot16-02:HentPrintSertifikatRespons" />
</wsdl:message>

<wsdl:portType name="oppslagstjeneste-16-02">
<wsdl:operation name="HentEndringer">
<wsdl:input message="tns:HentEndringerForespoersel" />
<wsdl:output message="tns:HentEndringerRespons" />
</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="HentPersoner">
<wsdl:input message="tns:HentPersonerForespoersel" />
<wsdl:output message="tns:HentPersonerRespons" />
</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="HentPrintSertifikat">
<wsdl:input message="tns:HentPrintSertifikatForespoersel" />
<wsdl:output message="tns:HentPrintSertifikatRespons" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>

<wsdl:binding name="oppslagstjeneste-16-02_SOAP12Binding" type="tns:oppslagstjeneste-16-02">
<soap12:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />

<wsdl:operation name="HentEndringer">
<soap12:operation soapAction="" />
<wsdl:input>
<soap12:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap12:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="HentPersoner">
<soap12:operation soapAction="" />
<wsdl:input>
<soap12:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap12:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="HentPrintSertifikat">
<soap12:operation soapAction="" />
<wsdl:input>
<soap12:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap12:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>

</wsdl:binding>

<wsdl:service name="oppslagstjeneste-16-02">

<wsdl:port binding="tns:oppslagstjeneste-16-02_SOAP12Binding" name="oppslagstjeneste_SOAP12">
<soap12:address location="/ws-v5" />
</wsdl:port>
</wsdl:service>

</wsdl:definitions>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit f34f6a8

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.