Skip to content
Permalink
Browse files

HentEndringer returnerer alltid Person+Kontaktinfo

Formål med HentEndringer er å bygge lokal kopi.  Lokal kopi utan Kontaktinfo gjev ikkje meining. Derimot kan det tenkast brukstillfeller der lokal kopi ikkje treng informasjon om Digital Post og difor må dette oppgjevast eksplisitt av kall til HentEndringer..
  • Loading branch information...
joergenb committed Jan 8, 2016
1 parent e6da60e commit f6d6062b26f3e95c29ebdec025f3423daa62a105
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 HentEndringerForespoersel.textile
@@ -30,11 +30,11 @@ h4. Kodeverk for "informasjonsbehov":/Felles/informasjonsbehov
table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| Person | Person gir kun informasjon om Personen finnes i registeret og reservasjonsstatus. Person er implisitt og returneres alltid. |
| Kontaktinfo | Kontaktinfo gir informasjon om Person og Personers kontaktinformajon |
| Kontaktinfo | Kontaktinfo gir informasjon om Personers kontaktinformasjon. Kontaktinformasjon er implisitt og returneres alltid. |
| Sertifikat | Sertifikat gir informasjon om Person sitt sertifikat som skal brukes i forbindelse med kryptering av Sikker Digital Post |
| SikkerDigitalPost | SikkerDigitalPost gir informasjon om Person, postkasse og postkasseleverandøren. |

* Dersom Informasjonsbehov ikke sendes inn er standard verdi: Person
* Dersom Informasjonsbehov ikke sendes inn er standard verdi: Person + Kontaktinfo
* Eventuell overflødig eller dobbel spesifikasjon av informasjonsbehov ignoreres.

h4. Xml eksempel

0 comments on commit f6d6062

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.