Skip to content
Permalink
Browse files

lagt til ID-porten i menyen, oppdatert SAMLAssertion beskrivelsen ett…

…er kvalitietssikring.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 17, 2014
1 parent 44c27ab commit fb86573e8f2d5d2eb3642acf6fc2509171334514
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1 index.textile
  2. BIN sekvensediagram.vsd
@@ -17,7 +17,8 @@ h3. Tjenestespesifikasjonen:


h3. Datamodell:
For en oversikt over den eksterne datamodellen utlevert fra Oppslagstjenesten se på klassedefinisjonen for "Person":Person.

For en oversikt over den eksterne datamodellen utlevert fra Oppslagstjenesten se klassedefinisjonen for "Person":Person.

h3. Klassedefinisjonen:

BIN +43 KB sekvensediagram.vsd
Binary file not shown.

0 comments on commit fb86573

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.