Skip to content
Dette prosjektet inneholder dokumentasjon av grensesnittene til Sikker Digital Post
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
begrep
eksempler
feilhandtering
forretningslag
innledning
meldinger
sikkerhet
transportlag
utskrift
xsd
.gitignore
Sertifikatbruk.textile
changelog.textile
illustrasjoner.vsd
index.textile
meldingsstruktur.textile
meldingsstruktur_diagram.jpg
referanser.textile
You can’t perform that action at this time.