Skip to content
Permalink
Browse files

#179 fikset lenker mellom innholdet

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Dec 16, 2015
1 parent a50dc08 commit 012ed3688b9a49fa05aeca8c20ddeda25af893fd
Showing with 10 additions and 2 deletions.
  1. +8 −1 forretningslag/index.textile
  2. +2 −1 forretningslag/meldingsstorrelse.textile
@@ -25,4 +25,11 @@ h2. Forretningslag
Forretningslaget dokumenterer den logiske flyten av meldinger i infrastrukturen, inkludert oversikt over aktører, roller og prosesser.
I tillegg er det dokumentert hvilke tilstander og overganger en Avsender må forholde seg til, samt fordeling av eierskap på de forskjellige delene av en komplett melding.


table(table table-striped).
| "Aktører":Aktorer | Aktører og roller |
| "Sending av digital post":forretningsprosess | Sending av digital post til innbyggere |
| "Sending på vegne av andre":send_paa_vegne_av_andre | Sending av digital post på vegne av andre |
| "Kvitteringer":forretningsprosess_kvittering | Henting av kvitteringer |
| "Varsling":varsling | Varsling i henhold til eForvaltningsforskriften |
| "Struktur på melding":meldingsformat | ebMS Signalmessage brukt for henting av kvitteringer og signalering av feil |
| "Pris og størrelse":meldingsstorrelse | Priser og utregning av meldingsstørrelse |
@@ -14,10 +14,11 @@ h2. Hva er prisen på sending av en Digital post?

Kostnadene knyttet til en sending av Digital post er i stor grad knyttet til det innholdet som skal langtidslagres.
Derfor er prisen regnet ut i fra det innhold som postkasseleverandørene er forpliktet til å langtidslagre.

Les mer om hva som langtidslagres hos postkasseleverandørene i seksjonen om "Dokumentpakken":Dokumentpakke/langtidslagring.

Prisen på en forsendelse regnes ut i fra størrelsen på Dokumentpakkens innhold, før det det pakkes ned.

h2. Priser

Se "samarbeidsportalen":https://samarbeid.difi.no for mer informasjon om konkrete priser.
Se "samarbeidsportalen":https://samarbeid.difi.no for informasjon oversikt over oppdaterte priser.

0 comments on commit 012ed36

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.