Skip to content
Permalink
Browse files

#94

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Jun 13, 2014
1 parent 5d3ec99 commit 042ec57c32f1da369c0c548593581042c0335a94
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1 meldinger/AapningsKvittering.textile
  2. +1 −1 meldinger/VarslingfeiletKvittering.textile
@@ -17,7 +17,7 @@ h3. {{page.title}}
- Definisjon := En "KvitteringsMelding":KvitteringsMelding til Avsender om at Mottaker har åpnet forsendelsen i sin postkasse.
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Åpningskvitteringer blir bare sendt dersom dette er bestilt av "Avsender":../forretningslag/StandardBusinessDocument/Sender i "digital post meldingen":DigitalPostMelding ved å spesifisere dette i "digitalpostinfo":../begrep/DigitalPostInfo.
"Mottaker":Mottaker må aksepteres at det sendes en "ÅpningsKvittering":AapningsKvittering til "Avsender":../forretningslag/StandardBusinessDocument/Sender for å få lest den digital posten.
"Mottaker":../begrep/Mottaker må aksepteres at det sendes en "ÅpningsKvittering":AapningsKvittering til "Avsender":../forretningslag/StandardBusinessDocument/Sender for å få lest den digital posten.
Mangel på "ÅpningsKvittering":AapningsKvittering betyr at "Mottaker":../begrep/Mottaker ikke har lest dokumentet.

Bruk av "ÅpningsKvittering":AapningsKvittering er priset for "Avsender":../forretningslag/StandardBusinessDocument/Sender.
@@ -13,7 +13,7 @@ h3. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":Kvitteringsmelding til Avsender om at varsling til Mottaker har feilet og dermed ikke har blitt utført som forutsatt.
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":KvitteringsMelding til Avsender om at varsling til Mottaker har feilet og dermed ikke har blitt utført som forutsatt.
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dersom Postkasse opplever problemer med å utføre varslingen som spesifisert i meldingen, skal Postkasse informere Avsender om dette ved å sende VarslingfeiletKvittering. Det skal sendes en kvittering for hver forekomst av en feilsituasjon i en spesifisert kanal. Meldinger som angir bruk av flere varslingskanaler kan dermed medføre flere VarslingfeiletKvitteringer.

0 comments on commit 042ec57

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.