Skip to content
Permalink
Browse files

#155 lagt til info om kvitteringen knyttet til Returpost.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Nov 17, 2014
1 parent c4df7c1 commit 0591d58f87dc81be25bd1fdba34944089b1d3bfe
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@@ -32,7 +32,7 @@ table(table table-striped).
| DigitalPostmelding | "Meldingsformidler":Aktorer | "Utskriftstjeneste":Aktorer | Meldingsformidler mellomlagrer meldingen inntil Utskriftstjeneste har returnert en transportkvittering. |
| "MottaksKvittering[2]":../meldinger/MottaksKvittering | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "MottaksKvittering":../meldinger/MottaksKvittering for å signalisere at utskriftstjenesten har mottatt og lagt meldingen klar til behandling. |
| "PostlagtKvittering[3]":../meldinger/PostlagtKvittering | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "PostlagtKvittering":../meldinger/PostlagtKvittering for å signalisere at posten er skrevet ut, konvolutert og postlagt. |
| "ReturPostKvittering[5]":../meldinger/ReturPostKvittering | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "ReturPostKvittering":../meldinger/ReturPostKvittering for å signalisere at posten har kommet tilbake og ikke kan leveres til innbygger. |
| "ReturpostKvittering[5]":../meldinger/ReturpostKvittering | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "ReturpostKvittering":../meldinger/ReturpostKvittering for å signalisere at posten har kommet tilbake og ikke kan leveres til innbygger. |
| HentKvittering | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Avsender sender forespørsel til Meldingsformidler om å få levert ventende kvitteringer[4] |

fn1. Avsender bør også ha et aktivt forhold til statusen til en melding. Meldingsflytdiagrammet kan med fordel ses i sammenheng med "tilstandsdiagrammet":avsender_tilstanddiagram for sikker digital post.
@@ -6,7 +6,7 @@ group: Melding

id: Forretningsmeldinger/PostlagtKvittering

next: Forretningsmeldinger/Feil
next: Forretningsmeldinger/ReturpostKvittering
---

{% include variables.html %}
@@ -0,0 +1,30 @@
---
layout: default
title: ReturpostKvittering
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Melding

id: Forretningsmeldinger/ReturpostKvittering

next: Forretningsmeldinger/Feil
---

{% include variables.html %}

h3. {{page.title}}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":KvitteringsMelding til Avsender om at post ikke kunne leveres til Mottaker.
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dette er Kvittering på at posten har kommet i retur og har blitt makulert.

Kvitteringen leveres når brevene er mottatt av EA tjenesten og makulert.

h3. Attributer

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |

@@ -12,6 +12,7 @@ children:
- name: Forretningsmeldinger/Varslingfeiletkvittering
- name: Forretningsmeldinger/MottaksKvittering
- name: Forretningsmeldinger/PostlagtKvittering
- name: Forretningsmeldinger/ReturpostKvittering
- name: Forretningsmeldinger/Feil
- name: Forretningsmeldinger/FlyttetDigitalpost

@@ -45,6 +46,7 @@ table(table table-striped).
| "Varslingfeilet":VarslingfeiletKvittering | Kvittering for at en spesifisert varsling ikke har blitt sendt |
| "MottaksKvittering":MottaksKvittering | Kvittering fra utskrift og forsendelsestjenesten om at melding er mottatt og lagt til print |
| "PostlagtKvittering":PostlagtKvittering | Kvittering fra utskrift og forsendelsestjenesten om at melding er postlagt |
| "ReturpostKvittering":ReturpostKvittering | Kvittering fra utskrift og forsendelsestjenesten om at posten ikke har blitt levert til Mottaker. |
| "Feil":FeilMelding | Generel feilkvittering |
| "FlyttetDigitalpost":FlyttetDigitalPostMelding | For flytting av post fra en postkasse til en annen. Brukes kun i mellom postkasseleverandørene |

0 comments on commit 0591d58

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.