Skip to content
Permalink
Browse files

#44 lagt inn mer dokumentasjon av BusinessScope

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed May 27, 2014
1 parent 919fa0b commit 05efb765ce094d5624723d258a9d778530722fa0
@@ -0,0 +1,69 @@
---
layout: default
title: BusinessScope
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---

h2. {{ page.title }}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := inneholder identifikasjon om dokumentet
- Kilde := "GS1":http://www.gs1.org/docs/gsmp/xml/sbdh/CEFACT_SBDH_TS_version1.3.pdf

h3. Attributer

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Verdi |
| Type | 1..1 | xs:string | "SikkerDigitalPostKonversasjon" |
| InstanceIdentifier | 1..1 | xs:string | Unik identifikator for konversasjonen. Identifikator som binder meldinger og tilhørende kvitteringer/feilmeldinger sammen. Opprettet av Databehandler. Se format under. |
| Identifier | 1..1 | xs:string | "SikkerDigitalPost/1." |

h3. Format InstanceIdentifier

InstanceIdentifier er i XML skjemaet for SBDH definert som en tekst-streng. I Sikker Digital Post skal denne alltid være en GUID som validerer mot følgende regulært uttrykk:

<pre>
[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}
</pre>

Rett format på InstanceIdentifier blir håndhevet av meldingsformidler.


h3. Xml eksempel

<pre>
<ns3:BusinessScope>
<ns3:Scope>
<ns3:Type>SikkerDigitalPostKonversasjon</ns3:Type>
<ns3:InstanceIdentifier>37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45</ns3:InstanceIdentifier>
<ns3:Identifier>SikkerDigitalPost/1.0</ns3:Identifier>
</ns3:Scope>
</ns3:BusinessScope>

</pre>

h4. XSD

<pre>

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"
xmlns="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:complexType name="DocumentIdentification">
<xs:sequence>
<xs:element name="Standard" type="xs:string"/>
<xs:element name="TypeVersion" type="xs:string"/>
<xs:element name="InstanceIdentifier" type="xs:string"/>
<xs:element name="Type" type="xs:string"/>
<xs:element name="MultipleType" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CreationDateAndTime" type="xs:dateTime"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

</pre>
@@ -18,7 +18,7 @@ table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Verdi |
| Standard | 1..1 | xs:string | "urn:no:difi.sdp:1.0" |
| TypeVersion | 1..1 | xs:string | "1.0" |
| InstanceIdentifier | 1..1 | xs:string | Unik identifikator for forsendelsen. Opprettet av Databehandler. Se format under. |
| InstanceIdentifier | 1..1 | xs:string | Unik identifikator for meldingen. Opprettet av Databehandler. Se format under. |
| Type | 1..1 | xs:string | Type forretningsmelding. Skal alltid være "local-name" til rot-elementet XML'en til forretningmeldingen. Se kodeverk under |
| MultipleType | 0..0 | xs:boolean | brukes ikke |
| CreationDateAndTime | 1..1 | xs:dateTime | Tidspunkt for oppretting av "Standard Business Document":index |
@@ -24,7 +24,7 @@ h3. Klassediagram

Meldingen er en av følgende typer beskrevet i diagrammet under.

p=. centered
p=.
"!{width:40%}../uml_diagram.jpg!":../uml_diagram.jpg

h3. Meldingstypene
@@ -14,10 +14,10 @@ h3. Attributter
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Kommentar |
| HeaderVersion | 1..1 | xs:string | "1.0" |
| Sender | 1..1 | "sbdh:Sender":Sender | Identifikator (organisasjonsnummer) til virksomheten som initierer (er avsender) i meldingsprosessen. Alle kvitteringer skal addresseres til denne parten som mottaker |
| Receiver | 1..1 | "sbdh:Receiver":Receiver | Identifikator (organisasjonsnummer) til virksomheten som er sluttmottaker i meldingsprosessen. Ved initiell sending av melding vil dette alltid være en postboks eller utskriftsleverandør. |
| "DocumentIdentification":DocumentIdentification | 1..1 | sbdh:DocumentIdentification | Unik identifikator for meldingen, generert av Avsender |
| "BusinessScope":BusinessScope | 1..1 | sbdh:BusinessScope | Unik identifikator for konversasjonen, knytter meldinger og tilhørende kvitteringer sammen |
| "Sender":Sender | 1..1 | "sbdh:Sender":Sender | Identifikator (organisasjonsnummer) til virksomheten som initierer (er avsender) i meldingsprosessen. Alle kvitteringer skal addresseres til denne parten som mottaker |
| "Receiver":Receiver | 1..1 | "sbdh:Receiver":Receiver | Identifikator (organisasjonsnummer) til virksomheten som er sluttmottaker i meldingsprosessen. Ved initiell sending av melding vil dette alltid være en postboks eller utskriftsleverandør. |
| "DocumentIdentification":DocumentIdentification | 1..1 | "sbdh:DocumentIdentification":DocumentIdentification | Unik identifikator for meldingen, generert av Avsender |
| "BusinessScope":BusinessScope | 1..1 | "sbdh:BusinessScope":BusinessScope | Unik identifikator for konversasjonen, knytter meldinger og tilhørende kvitteringer sammen |

h3. Kommentar

@@ -12,7 +12,7 @@ headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document

h3. Standard Business Document (SBD)

"Standard Business Document (SBD) ":http://www.gs1.org/ecom/standards/guidelines#s2 er en "GS1":http://www.gs1.org standard utviklet for å forenkle utveksling av dokumenter i en B2B kontekst.
"Standard Business Document":http://www.gs1.org/ecom/standards/guidelines#s2 er en "GS1":http://www.gs1.org standard utviklet for å forenkle utveksling av dokumenter i en B2B kontekst.
Standardkonvolutten inneholder informasjon for identifisering, adressering og ruting av forretningsmeldingen. SBD er obligatorisk i neste versjon av PEPPOL infrastrukturen for fakturaformidling.

I sikker digital post blir Standard Business Document brukt til å sende:
@@ -22,6 +22,7 @@ I sikker digital post blir Standard Business Document brukt til å sende:

h3. Klassediagram

p=.
"!{width:40%}uml_diagram.jpg!":uml_diagram.jpg

h3. Attributter

0 comments on commit 05efb76

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.