Skip to content
Permalink
Browse files

#120 - mer beskrivelse av varslinger og varslingfeilet kvitteringer.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Aug 19, 2014
1 parent 2839625 commit 063603bf9c59b641c438133965e6c433d64aedd6
Showing with 15 additions and 2 deletions.
  1. +4 −0 begrep/Repetisjoner.textile
  2. +8 −1 begrep/Varsler.textile
  3. +3 −1 meldinger/VarslingfeiletKvittering.textile
@@ -19,6 +19,10 @@ dagerEtter=0 betyr samme dag. dagerEtter=7 betyr den syvende dagen etter en best

* Det kreves at alle dagerEtter er unike.

For Sikker digital post er repetisjonene knyttet opp til "virkningsdato":/Felles/virkningsdato.
Det vil si at dagerEtter=0 betyr samme dag som "virkningsdato":/Felles/virkningsdato. dagerEtter=7 betyr den syvende dagen etter "virkningsdato":/Felles/virkningsdato.


h4. Eigenskapar

table(table table-striped).
@@ -23,11 +23,18 @@ h3. Anbefalt bruk av varsling
Som standard anbefales det at Avsender ikke spesifiserer varsling, da varsling bør styres av Mottaker selv.
Mottaker har mulighet for å sette opp egen varslingspreferanser i postkassen.

For alle brev som krever varsling i henhold til "eForvaltningsforskriften §8a":http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988/KAPITTEL_2#%C2%A78, skal følgende instillinger brukes:
For alle brev som krever varsling i henhold til "eForvaltningsforskriften §8a":http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988/KAPITTEL_2#%C2%A78, anbefales følgende instillinger brukes:
* Avsender velger selv kanal, "EpostVarsel":EpostVarsel er tilstrekkelig.
* Repetisjoner settes opp til: 0 og 7
** Dette vil medføre at Mottaker får en varsling når brevet blir levert og en påminnelse etter 7 dager dersom Mottaker ikke har skaffet seg tilgang til brevet.

For Digital postmeldinger med varslinger spesifisert på dag 0, som kommer på kveldstid etter at varsling i postkassen er stoppet, så vil dag 0 varselet gå dagen etter. Dette vil ikke forskyve andre varslinger bestilt.
For eksempel:
* Forsendelse sendt kl. 23.00 24.06.2014 uten virkningsdato, blir tilgjengeliggjort i postkassen kl. 23.30 24.06.2014.
** Forsendelsen har satt opp varsling dag 0 og 7
*** Innbygger varsles 25.06.2014 og 01.07.2014,
*** Merk at det er kun dag 0 som blir forskjøvet.
*** Eventuelt Avsender mottar en VarslingFeiletKvittering seinest enten 26.06.2014 og/eller 02.07.2015


h4. Eigenskapar
@@ -15,7 +15,9 @@ h3. {{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":KvitteringsMelding til Avsender om at varsling til Mottaker har feilet og dermed ikke har blitt utført som forutsatt.
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Dersom Postkasse opplever problemer med å utføre varslingen som spesifisert i meldingen, skal Postkasse informere Avsender om dette ved å sende VarslingfeiletKvittering. Det skal sendes en kvittering for hver forekomst av en feilsituasjon i en spesifisert kanal. Meldinger som angir bruk av flere varslingskanaler kan dermed medføre flere VarslingfeiletKvitteringer.
- Kommentar := Dersom Postkasse opplever problemer med å utføre varslingen som spesifisert i meldingen, skal Postkasse informere Avsender om dette ved å sende VarslingfeiletKvittering.
Det skal sendes en kvittering for hver forekomst av en feilsituasjon i en spesifisert kanal. Meldinger som angir bruk av flere varslingskanaler kan dermed medføre flere VarslingfeiletKvitteringer.
Varslingfeilet kvittering skal sendes seinest dagen etter at varslingen var bestilt.

Se "Varsel":../begrep/Varsler for mer informasjon om bruken av varsel.

0 comments on commit 063603b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.