Skip to content
Permalink
Browse files

endret lenker

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 6, 2014
1 parent c901506 commit 06c05c5d173a2bcbded04ffc2ac88eb8190f2785
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 Sertifikatbruk.textile
@@ -64,9 +64,9 @@ h3. "Webservice Security":WebserviceSecurity
** Denne signaturen skal ha referanse til følgende signerte elementer:
*** "Timestamp":WebserviceSecurity
*** "eb:Messaging":ebMS30
*** "SOAP Body_(StandardBusinessDocument)":StandardBusinessDocument/
*** "Attachment_(Dokumentpakke)":Dokumentpakke/
* Signeringssertifikat skal være vedlagt SOAP meldingen i "wsse:security":WebserviceSecurity
*** "SOAP Body <notextile>(StandardBusinessDocument)</notextile>":StandardBusinessDocument/
*** "Attachment <notextile>(Dokumentpakke)</notextile>":Dokumentpakke/
* Signeringssertifikatet skal være vedlagt SOAP meldingen i "wsse:security":WebserviceSecurity


h3. Signering på veien av Behandlingsansvarlig

0 comments on commit 06c05c5

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.