Skip to content
Permalink
Browse files

lagt til mer informasjon om .net klientbiblioteket.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Nov 11, 2014
1 parent d8dabfb commit 071974ca5544ed01190f10465c8cb396b01182b6
Showing with 21 additions and 4 deletions.
  1. +21 −4 innledning/produktstotte.textile
@@ -1,7 +1,7 @@
---
layout: default
title: Produktstøtte
headtitle: Sikker digital post
headtitle: Digital postkasse til innbyggere

id: Oversikt/Produktstøtte

@@ -11,18 +11,35 @@ next: Sikkerhet

h2. {{page.title}}

Pr. dags dato er det ingen produkter med ferdig støtte for sikker digital post.
Pr. dags dato er det ingen produkter med ferdig støtte for sikker digital post. Det er flere sak/arkiv leverandører som jobber å få påplass dette.
Så ta kontakt med din leverandør for å få status på arbeidet med å etablere en integrasjon mot Digital postkasse til innbyggere.

Følgende støttebibliotek er utviklet, mer informasjon om de enkelte produktene/støttebibliotekene får du ved å følge lenkene under:

h3. Klientbibliotek java

* "Java klient for Sikker digital post":https://github.com/difi/sikker-digital-post-java-klient
* "Java klient for Digital postkasse til innbyggere":https://github.com/difi/sikker-digital-post-java-klient
** Klienten gir et enkelt funksjonelt API for å sende meldinger og hente kvitteringer.
* "Felleskomponenter for sending av Sikker digital post":https://github.com/digipost/sdp-shared
** Dette er prosjekter på et lavere nivå. Disse kan brukes av avsendere dersom de kun ønsker støtte til deler av integrasjonen.
** Det kan være aktuelt dersom man har standard produkter som gjør deler av integrasjon.
** F.eks. dersom avsender har produkter for genering og kryptering av dokumentpakken eller produkter som utfører meldingsutvekslingen, så kan felleskomponetene brukes for å sy alt sammen til en fungerende integrasjon.
* "Eksempel på bruk av java klient bibilioteket":https://github.com/difi/sdp-klient-eksempel-java-webclient
* "Eksempel på bruk av java klient bibilioteket":https://github.com/difi/sdp-klient-eksempel-java-jetty

Biblioteket er releaset som en avhengighet til "maven central":http://mvnrepository.com/artifact/no.difi.sdp/sikker-digital-post-java-klient

h3. Klientbibliotek .Net

Under planlegging.
* ".Net klient for Digital postkasse til innbyggere":https://github.com/difi/sikker-digital-post-net-klient
** Klienten gir et enkelt funksjonelt API for å sende meldinger og hente kvitteringer.
* "Eksempel på bruk av .Net klient bibilioteket":https://github.com/difi/sikker-digital-post-net-klient-demo

Biblioteket er tilgjengelig som en NuGet-pakke, mer info "her":https://github.com/difi/sikker-digital-post-net-klient#nuget-pakke

h3. Verifiserte produkter med AS-4/ebMS 3.0 støtte

Følgende produkter er brukt i integrasjonen mot meldingsformidler:

* "Flame Computing Enterprises CC":http://flame.co.za/

0 comments on commit 071974c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.