Skip to content
Permalink
Browse files

oppdatert eksempel filene for SOAP forespørsler

oppdaterte egenskapene på meldingstypene.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 4, 2014
1 parent b706a6d commit 07669caec09b66c7e00bd9a5429117732159ee33
@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: HTML dokument
title: HTML
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Dokumentformat
---
@@ -9,9 +9,6 @@ group: SikkerDigitalPost/Dokumentformat
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := HTML fil
- Datatype := fil
- Kilde := DIFI
- Kommentar :=


Dersom en melding er levert som ren HTML vil denne vises til posttmottaker uten bruk av nettlesertillegg.

BIN -871 Bytes (96%) Meldingstyper/meldingstyper.jpg
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" ?>
<?xml version="1.0" ?>
<S12:Envelope xmlns:S12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<S12:Header>
<wsse:Security S12:mustUnderstand="true" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
@@ -46,25 +46,84 @@ P/eSbxmlpCIWGeKOtvQlwHWypRc09CjY29rzAjG9Ux4cAfGlYJVgmnaCpfJjvWSVsdH31/iCt5xAEYe7
</wsse:Security>
<eb:Messaging S12:mustUnderstand="true" id="ebmsHeader" wsu:Id="id-DE969A773C0E48851A139204210260210" xmlns:eb="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xsi:schemaLocation="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/ http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/ebms-header-3_0-200704.xsd">
<!--TODO definerer kanal for pull requester -->
<eb:UserMessage mpc="urn:sdp:avsenderid:12345">

Avsender til MF:

SBD.Type: Digitalpost/ Varslingfeil / Åpning / Levering / Feil :
<eb:UserMessage mpc="urn:sdp:normal:identifier:123456789 (:avsenderidentifikator:1234) ">

SBD.Type: Digitalpost :

<eb:UserMessage mpc="urn:sdp:prioritet:identifier:123456789 (:avsenderidentifikator:1234) ">

MF til PK:
<eb:UserMessage mpc="urn:sdp:normal:identifier:%%orgnr_MF%%">
<eb:UserMessage mpc="urn:sdp:prioritet:identifier:%%orgnr_MF%%">


PK til MF:
<eb:UserMessage mpc="urn:sdp:normal:identifier:%%orgnr_PK%%">
<eb:UserMessage mpc="urn:sdp:prioritet:identifier:%%orgnr_PK%%">


<eb:MessageInfo>
<eb:Timestamp>2014-02-10T14:21:42.520Z</eb:Timestamp>
<eb:MessageId>60a3ade5-84d1-46d7-b2cc-5f4fa15f41e5</eb:MessageId>
</eb:MessageInfo>

Avsender til MF:

<eb:PartyInfo>
<eb:From>
<!-- orgnr til avsender -->
<eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">123456789</eb:PartyId>
<eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">%%ORG_NR_DATABEHANDLER%%</eb:PartyId>
<!-- TODO spesifisere denne-->
<eb:Role>uri:som:identifiserar:rollen:postavsender</eb:Role>
<eb:Role>uri:som:identifiserar:rollen:avsender</eb:Role>
</eb:From>
<eb:To>
<!-- orgnr til meldingsformidler -->
<eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">234567890</eb:PartyId>
<eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">%%ORG_NR_MF%%</eb:PartyId>
<!-- TODO spesifisere denne -->
<eb:Role>uri:som:identifiserar:rollen:meldingsformidler</eb:Role>
</eb:To>
</eb:PartyInfo>

Fra MF til PK

<eb:PartyInfo>
<eb:From>
<!-- orgnr til avsender -->
<eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">%%ORG_NR_MF%%</eb:PartyId>
<!-- TODO spesifisere denne-->
<eb:Role>uri:som:identifiserar:rollen:meldingsformidler</eb:Role>
</eb:From>
<eb:To>
<!-- orgnr til meldingsformidler -->
<eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">%%ORG_NR_PK%%</eb:PartyId>
<!-- TODO spesifisere denne -->
<eb:Role>uri:som:identifiserar:rollen:postkasse</eb:Role>
</eb:To>
</eb:PartyInfo>


Fra PK til MF

<eb:PartyInfo>
<eb:From>
<!-- orgnr til avsender -->
<eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">%%ORG_NR_PK%%</eb:PartyId>
<!-- TODO spesifisere denne-->
<eb:Role>uri:som:identifiserar:rollen:postkasse</eb:Role>
</eb:From>
<eb:To>
<!-- orgnr til meldingsformidler -->
<eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">%%ORG_NR_MF%%</eb:PartyId>
<!-- TODO spesifisere denne -->
<eb:Role>uri:som:identifiserar:rollen:meldingsformidler</eb:Role>
</eb:To>
</eb:PartyInfo>


<eb:CollaborationInfo>
<!-- TODO lik for alle - kan utelates ref spec-->
<eb:AgreementRef>uri:som:identifiserar:samarbeidsprotokollavtalen</eb:AgreementRef>
@@ -73,13 +132,20 @@ P/eSbxmlpCIWGeKOtvQlwHWypRc09CjY29rzAjG9Ux4cAfGlYJVgmnaCpfJjvWSVsdH31/iCt5xAEYe7
<!-- TODO default AS4 action -->
<eb:Action>http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/as4/200902/action</eb:Action>
<!-- TODO detaljere innholdet av denne -->
<eb:ConversationId>GUID-Conversation-ID</eb:ConversationId>
<eb:ConversationId>%%SBD.InstanceIdentifier%%</eb:ConversationId>
</eb:CollaborationInfo>


<eb:PayloadInfo>
<eb:PartInfo href="#soapBody"/>
<!-- TODO standardisere cid ? -->
<eb:PartInfo href="cid:asic"/>
<!-- Avsender setter cid selv, men contenttype MÅ alltid settes contenttype i.h.h.t ASiC standarden. -->
<eb:PartInfo href="cid:sdp:asic" >
<contenttype></contenttype>
</eb:PartInfo>
</eb:PayloadInfo>


</eb:UserMessage>
</eb:Messaging>
</S12:Header>
@@ -100,7 +166,7 @@ P/eSbxmlpCIWGeKOtvQlwHWypRc09CjY29rzAjG9Ux4cAfGlYJVgmnaCpfJjvWSVsdH31/iCt5xAEYe7
<TypeVersion>1.0</TypeVersion>
<!-- Dette er den reelle unike identifikatoren i SDBH - bør vera GUID! -->
<InstanceIdentifier>GUID-Conversation-ID</InstanceIdentifier>
<Type>Sikkerpost</Type>
<Type> Digitalpost/ Varslingfeil / Åpning / Levering / Feil </Type>
<CreationDateAndTime>2013-02-19T05:10:10Z</CreationDateAndTime>
</DocumentIdentification>
</StandardBusinessDocumentHeader>
@@ -1,4 +1,4 @@
<S12:Envelope xmlns:S12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:eb="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<S12:Envelope xmlns:S12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:eb="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<S12:Header>
<wsse:Security S12:mustUnderstand="true">
<!-- TODO -->
@@ -11,7 +11,7 @@
</eb:MessageInfo>
<!-- TODO samsvarer med mpc angitt i første user message -->
<!-- Teknisk avsenders tilgang til mpc verifiseres av meldingsformidler-->
<eb:PullRequest mpc="urn:sdp:avsenderid:12345"/>
<eb:PullRequest mpc="urn:sdp:prioritet:identifier:123456789:avsenderidentifikator:1234"/>
</eb:SignalMessage>
</eb:Messaging>
</S12:Header>

0 comments on commit 07669ca

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.